Novo poništenje ugovora o kreditu!

Treći osnovni sud u Beogradu je dana 5.2.2015. godine doneo prvostepenu presudu po kojoj su dva ugovora o CHF kreditima kod Rajfajzen banke proglašena apsolutno ništavim.

Dakle, tužba je podneta zbog dva ugovora o stambenim CHF kreditima gde je traženo poništenje oba ugovora o kreditu na bazi ugovaranja neodredive ugovorne obaveze, odnosno ugovaranja promene kamatne stope u skladu sa neodredivim elementima promenljivosti.

Sud je doneo odluku na bazi člana 46 ZOO koji propisuje da predmet obaveze mora biti moguć, dopušten i određen, odnosno odrediv, a članom 47 ZOO je propisano da kada je predmet obaveze nemoguć, nedopušten, neodređen i neodrediv, da je takav ugovor NIŠTAV. S obzirom da kamatna stopa predstavlja bitan element ugovora o kreditu, a da je odredba o definisanju kamatne stope ništava, sud smatra da su i ugovori ništavi.

Spornim odredbama o kreditu predviđeno je da banka zadržava pravo promene kamatne stope u zavisnosti od promena poslovne politike. Ova odredba ne precizira koji su izvori finansiranja banke, niti rizike koje banka snosi, kao ni koji su tržišni uslovi koji utiču na visinu kamatne stope, korisniku ostaje nejasan mehanizam po kom se dobija visina kamatne stope. To korisnika dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na banku, koja po osnovu unapred pripremljenog ugovora o kreditu, na čiju sadržinu korisnik nije mogao uticati, stavlja korisniku određena sredstva na raspolaganje, zadržavajući za sebe pravo da kamatnu stopu menja u zavisnosti od široko i nejasno određenih kriterijuma.

Ovo je četvrta prvostepena presuda koja je dobijena u sporovma koji se vode za poništenje ugovora o kreditu.