OPREZ-Alpha banka nastavlja po starom

Alpha banka ovih dana svojim klijentima šalje dopise  sa novim Aneksom br.2  u kojima priznaje da Aneksi  koje je slala pred početak primene novog  Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga nisu bili u skladu sa istim. Podsećamo da je i prilikom slanja Aneksa br .1, pred početak primene novog Zakona, a na koji smo upozorili javnost, Alpha banka u članu 1. Aneksa obaveštavala da su promene vezane za uskladjivanje sa novim Zakonom, a što nikako nisu bile. Već smo o tome pisali i o svemu obavestili Alpha banku, koja nam nije odgovorila, kao i NBS koja jeste, da će preduzeti sve nephodne mere, sa kojima do ovog trenutka nismo upoznati.

Imali smo uvid u dopis koji čine sledeći dokumenti:

–         Odgovor banke na prigovor klijenta vezan za Aneks 1;

–         Aneks br. 2  sa propratnim pismom;

–         Dodatno objašnjenje u vezi sa visinom ORDEV;

–         Dodatno objašnjenje u vezi sa modelom utvrdjivanja  troška  sredstva;

Ono što je zanimljivo, u propratnom pismu uz Aneks 2, Banka  PRIZNAJE  da Aneks 1 nije bio u skladu sa primenom novog Zakona, gde je sve bitne elemente ugovora morala da vrati na prvobitni nivo  i to nedvosmisleno potvrdjuje sledećom rečenicom:

S obzirom da od dana slanja Aneksa br. 1 do danas  Banci niste vratili potpisan primerak tog Aneksa, a izmene metoda obračuna kamate i marže, kao i izmena datuma na koji se sagledava vrednost promenljivih elemenata na osnovu kojih se kvartalno prilagodjava kamatna stopa  predstavljaju obavezne elemente Ugovora za čiju izmenu i primenu je neophodna i  Vaša saglasnost, Banka će nastaviti sa primenom tih elemenata utvrdjenih inicijalnim Ugovorom, jer nije u mogućnosti da iste primeni na način utrvdjenim Aneksom br 1.”

To konkretno znači da je protivzakonit bio pokušaj menjanja metode obračuna kamatne stope sa konformnog na proporcionalni, promena visine marže (istina, neznatno na dole), kao i promena datuma za utvrdjivanje vrednosti promenljivih elemenata kamate.

Ono što banka i dalje smatra da je u skladu sa Zakonom, to je primena Pondera, kroz formulu koju je pokušala da uvede Aneksom 1, ali o tome ćemo dalje obavestiti NBS.

Još jedno veoma zanimljivo objašnjenje daje Alpha banka u vezi sa primenom novog Zakona, gde u odgovoru na prigovor objašnjava da je novi Zakon primenila tako što je u Aneksu 1 vratila Ponder, tj. ORDEV koji ga čini, na početni iznos 0.

To praktično znači da vrednost 0 mora i ostati do kraja, jer Banka u Aneksu 1 visinu Pondera vraća na početni nivo od 1, ali samo do kraja tekućeg kvartala, dok za početak novog kvartala najavljuje ponovnu promenu Pondera, tj.  primenu ORDEVA od 25%.

Napominjemo, novi  Zakon nalaže bankama da iznos kamate vrate na početni nivo, ali ne na odredjeni rok, nego do kraja otplate kredita. Šta onda znači potez Alpha banke kojim će samo u jednom mesecu kamata biti vraćena na početak, a onda će je Banka opet menjati po svojoj volji? Da li će i ostale banke novi  Zakon poštovati samo mesec-dva, a onda nastaviti po starom i koja je onda svrha novog Zakona?

Apsolutno je jasno da je Aneks 1 bio u suprotnosti sa novim Zakonom i Alpha banka ovim dopisima to priznaje, pa je logično da gradjani koji koriste te kredite  ne prihvate ni potpisivanje Aneksa 2, u kom se briše vrednost  Pondera, tj. ORDEVA od 0, a gde bi se potvrdila upotreba formule za izračunavanje Pondera, za koju mislimo da nije zakonita, a sve uzimajući u obzir da je obavezna rezerva , koju banka plaća NBS-u, novac koji će joj se vratiti nakon otplate kredita, a uvećana kamata, kroz primenu Pondera, za klijenta predstavlja trajni, nepovratni trošak, tj. dodatnu zaradu za banku.

Ono što je pozitivno u svemu je da Alpha banka upućuje svog klijenta na žalbu NBS-u i ostavlja mogućnost ukidanja ovih Aneksa u slučaju da NBS nadje da nisu zakoniti, ali i pokazuje da ni sama Banka nije sigurna u ono što nudi svojim klijentima. Nadamo se da će ipak preovladati  želja za konstruktivnim rešenjem ovog problema i da će Alpha banka shvatiti da je vreme  kada su banke mogle samovoljno da deluju bez ikakvih posledica  nepovratno za nama.
Samo iskrenom željom i zalaganjem za rešenje problema na obostrano zadovoljstvo banka može održati dugoročan partnerski  odnos sa svojim klijentom i izbeći negativnu reklamu koja joj u narednom periodu može odbiti potencijalne korisnike ili postojeće naterati da kredite refinansiraju u drugim bankama.