Ovo je zelenašenje!

Prokredit banka, kako kažu u njoj “jedina sa 100% nemačkim kapitalom”, od svog dolaska na tržište Srbije, naplaćuje zateznu kamatu od 0,5% DNEVNO na kredite koji su evro indeksirani. 

novacKoristeći nedostatak jasno definisanog Zakona o visini stope zatezne kamate (regulisao samo zateznu kamatu na dinare), ali uz poznavanje sudske prakse (znamo to od bivših zaposlenih banke), ova banka je godinama pljačkala svoje korisnike koji upadnu u docnju.

Da bi otklonili ovu pravnu nesigurnost, sudovi su zauzimali različite stavove, a kao jedan od najvažnijih je stav Višeg trgovinskog suda utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove, od 27. septembra 2004. godine da se za period od 2. marta 2001. godine primenjuje stopa zatezne kamate u visini domicilne kamate zemlje porekla valute. Kako je nešto kasnije uveden evro, ovaj sud je potvrdio prethodni stav, s tim što se na potraživanje između domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica koja glase na plaćanje u evrima od 1. januara 2002. godine (obzirom da ne postoji zemlja valute) dosuđuje kamata po stopi koju određuje Evropska centralna banka (u daljem tekstu: ECB), te se konačno sudska praksa ustalila jer je prihvaćen navedeni stav Višeg trgovinskog suda i od strane Vrhovnog suda Srbije (presuda Prev 228/06 od 29. novembra 2006. god).

Radi lakšeg poimanja srazmere pljačke, stopa ECB je u nekim trenucima bila i 0,5% GODIŠNJE, a banka je naplaćivala 0,5% DNEVNO, ili 180% GODIŠNJE! I sve to uz prećutnu saglasnost NBS. Čak i nakon izmene Zakona o visini stope zatezne kamate 2012. godine („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012). Opet uz prećutnu saglasnost NBS, sve dok nismo reagovali i upozorili NBS na ovu činjenicu. Iako je u svom odgovoru na dopis koji smo poslali, uzela na sebe obavezu da nas obavesti o daljem postupanju NBS po ovom pitanju, to se NIKADA nije desilo!

Korisnici kredita kod ove banke su oštećeni za ogroman novac, koji im na žalost, ne može biti vraćen bez pokretanja sudskog postupka, koji se preko nas može ostvariti uz besplatno advokatsko zastupanje. Pozivamo sve oštećene da to i učine i na taj način ovu banku naučimo pameti, odnosno da se u Srbiji ipak ne može nekažnjeno krasti.

Dokument u kome NBS priznaje da smo u pravu za sve što govorimo, a koji je upućen jednom klijentu kao odgovor:

nbs 1

nbs 2

nbs 3

Dokaz da je banka i nakon stupanja izmenjenog Zakona o visini stope zatezne kamate obračunavala svoju zateznu od 0,5% dnevno, čak i na dinarska potraživanja:

PCB dokaz 001

STOP ZELENAŠENJU!