Pade i Komercijalna!

Nova presuda u korist klijenta, ovog puta protiv Komercijalne banke, zbog nezakonitog povećavanja kamate tokom otplate kredita.

Još jedna potvrda u nizu da su se banke nezakonito bogatile na račun svojih korisnika. Ono što ovom slučaju daje određenu gorčinu je činjenica da se radi o banci koja je u većinskom državnom vlasništvu, te se može reći da je država ovim postupkom direktno gurnula ruku u džep svojih građana.

Dakle, i ovom presudom je poništeno pravo banke da povećava kamatu primenom neodredivih ugovornih odredbi. Zanimljivo je da se Komercijalna banka u svojim ugovorima na promenu kamatne stope pozivala u jednom članu Ugovora kojim je predviđeno “da se visina kamatne stope može menjati u skladu sa kretanjem prosečnih kamatnih stopa koju za ovu vrstu posla na teritoriji Republike Srbije obračunavaju prvoklasne banke”. To znači da su se sve druge banke pozivale ne promenu svoje poslovne politike kada su povećavale kamate, samo se Komercijalna pozivala na promenu poslovne politike drugih banaka!?

Sud je ustanovio da “klijent, kao čovek prosečnog znanja, nije mogao znati, niti pretpostaviti, šta znači pojam prosečnih kamatnih stopa koju za ovu vrstu posla na teritoriji Republike Srbije obračunavaju prvoklasne banke, ako se ima u vidu da klasifikaciju banaka po klasama ne poznaje naše zakonodavstvo, zatim koje su kamate tih prvoklasnih banaka sa kojima bi korisnik mogao da uporedi mogućnost promene kamatnih stopa, koja je visina te kamatne stope i od čega zavisi njena promena, kao i da izvrši proveru računske tačnosti iznosa dobijenog primenom takve kamatne stope koju obračunavaju prvoklasne banke i iznosa koji se od njega potražuje, a s obzirom da korisnik ne poseduje ta stručna znanja”.

Takođe, sud se u obrazloženju dotakao i odredbi Zakona o obligacionim odnosima po kojima se nejasne odredbe u ugovorima tumače u smislu koji je manje težak za dužnika, kao i da se u slučaju kada jedna strana drugoj ponudi unapred pripremljen sadržaj na potpisivanje, da se nejasne odredbe tumače u korist druge strane, odnosno dužnika.

 

Idemo dalje…