Pojašnjenje Stava VKS!

U odogovoru na brutalne manipulacije Udruženja banaka Srbije, koje je gotovo svim vodećim dnevnim listovima u Srbiji, platilo oglas preko cele strane, a u kom se iznose samo delovi Stava VKS o dopuštenosti naplate troškova obrade kredita, u nastavku dajemo detaljnu analizu pravnog stava VKS, sa dokazima koji to potvrđuju.

“Kao reakciju na tendenciozno i planski smišljeno saopštenje Udruženja banaka Srbije (UBS), kojim se svesno manipuliše činjenicama iznetim u Pravnom stavu Vrhovnog suda (VKS), kojim je potvrđeno da banke NE SMEJU da naplaćuju trošak obrde kredita ako korisnika nisu JASNO I NEDVOSMISLENO upoznale sa strukturom tih troškova, iznosimo sledeće činjenice:

Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova obrade kredita objavljen je na sajtu VKS i nalazi se na sledećem linku:

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/PRAVNI%20STAV%20O%20DOZVOLJENOSTI%20UGOVARANJA%20TRO%C5%A0KOVA%20KREDITA.pdf?fbclid=IwAR2n7Y3o-441CoMXvaCe119VGWFhGxdtW50qX5ohBTHeiZLZPsPDx5XjeRk

 

Na pravoj strani tog stava, u prva dva pasusa ponovljen je stav VKS objavljen u Maju 2018. Prvi pasus tog stava glasi:

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa

odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci

plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke

sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.”

Dokaz: Isečak prvog dela Pravnog stava VKS, na strani 1!

Str 1

Dakle, ako odredba NIJE NIŠTAVA pod uslovom da je banka JASNO I NEDVOSMISENO upoznala korisnika sa podacima o strukturi troškova, to znači da ista odredba JESTE NIŠTAVA AKO BANKA TO NIJE URADILA!

U nekoliko destina sporova koje su banke pravnosnažno izgubile na Sudovima, NI JEDNA banka nije dokazala niti prikazala, iako je u nekim sporovima rađeno čak i veštačenje, ŠTA ČINI TROŠAK OBRADE kredita, te su sporovi okončani u korist dužnika!

Dokaz: Presude koje se mogu nći na sajtu udruženja www.efektiva.rs

Drugim pasusom Stava, VKS daje mogućnost bankama da trošak obrade kredita naplate i iskažu kroz efektivnu kamatnu stopu (EKS), ali SAMO POD USLOVOM da je uslov iz prvog pasusa ISPUNJEN, tj da je banka JASNO I NEDVOSMISLENO informisala korisnika o strukturi troškova (primer: 200 din potrošeni papir za štampu, 150 din potrošena struja, 200 din utrošeni toner štampača itd).

Uz svaki ugovor o kreditu, banka je dužna da korisniku kredita priloži i Pregled bitnih elemenata optlate. U njemu su taksativno navedeni svi troškovi koj eklijent ima u postuku odobravanja kredita, pa tko tamo JASNO I NEDVOSMISLENO stoji da je trošak menice 50 din, kreditni biro 200 din, overa izjave 1.000 din (primer) itd…

Samo stavka trošak ili naknada sa odobreni kredit, NEMA JASNU SPECIFIKACIJU, već je upisan ili procenat naplaćenog iznosa, ili neki fiksni iznos!

Dalje, najbitniji deo obrazloženja Stava, na prvoj strani istog, postavlja dva krucijena pitanja za obrazloženje Stava, gde se jasno kaže da je u slučaju pozitivnog odgovora na prvo pitanje, nepotrebno razmatrati drugo, a prvo pitanje glasi:

„Da li je ništava odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik obavezuje da banci plati troškove kredita?“

Upravo u prvom pasusu stoji odgovor, ta takva odredba JESTE ništava ako banka nije jasno i nedvosmisleno upoznala korisnika sa strukturom troškova, pa ako je takav slučaj u pitanju, drugo pitanje, koje se tiče načina naplate troškova obrade kredita, SE NE RAZMATRA!!!

Dokaz: Isečak sa prve strane obrazloženja Stava!

Str 1a

Ovim obrazloženjem VKS je dao uputstvo bankama na koji način u budućnosti mogu da naplaćuju ovaj trošak, ali isto tako daje jasne instrukcije za prethodni period, kada banke uopšte nisu informisale korisnike o strukturi troškova, da će takve odredbe biti PONIŠTENE!

Na stranama 2, 3, 4, 5 i 6, Pravnog stava VKS, daje se pojašnjenje mogućnosti i načina naplate troškova obrade kredita, ali ponavljamo, SAMO U SLUČAJU da je ispunjen uslov potpunog informisanja klijenta!

Čak i ako taj uslov banke ubuduće ispune, VKS ponovo upozorava na obavezu banke, pa kaže da je BANKA DUŽNA da podatke o troškovima navede u ponudi tako da klijent NI JEDNOG trenutka ne bude U ZABLUDI o kojim troškovima je reč!!!

Dokaz: Isečak sa 6. strane Obrazloženja stava!

Str 6

Kao dokaz svim ovim tvrdnjama, koje jasno proizilaze iz objektivnog tumačenja Stava VKS, prilažemo i poslednju Presudu VKS, po reviziji koju je uložila banka u sporu koji je pravnosnažno izgubila. U toj Presudi, VKS potvrđuje svoj raniji stav, a to je da banka u postupku odobravanja kredita može da naplati samo realne troškove koje ima, ali da oni moraju biti jasno navedeni u ponudi, tako da klijenta ne dovedu u zabludu o kojima troškovima je reč!

Dokaz: Presuda VKS br. REV 3352/2018, koju možete preuzeti na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/vks-potvrdio-stav-o-obradi-kredita/

NAPOMENA: Obratiti pažnju na stranu 2, deo presude uokviren crvenom bojom!

Nakon sagledavanja svega iznetog, potpuno je jasno da predstavnici bankarskog sektora pokušavaju da umanje broj budućih tužbi, i tako protivpravno zadrže deo nezakonito stečenog novca. U prilog tvrdnje da su njihove izjave tendenciozne, govori i činjenice da se gotovo svakodnevno donose presude u korist klijenata (što prvotepene, što pravnosnažne), u sudovima širom Srbije, što znači da su sudije razumele Stav i obrazloženje VKS, te da građani imaju mogućnosti da sudskim putem ostvare pravo na povraćaj svog novca!