Preporuke UBK Efektiva!

Narodna banka Srbije je u maju ove godine donela dve preporuke (BAN 001 i 002) kojima se bankama predlaže da korisnicima stambenih kredita u švajcarskim francima olakšaju otplatu ovih kredita kroz umanjenje mesečne rate u naredne tri godine (BAN 001). Drugom preporukom (BAN 002) bankama se sugeriše da vrate novac koji su naplatile povećavanjem kamata i marži na kreditima u otplati.

Obzirom da se, po našim saznanjima, veoma mali broj građana odlučio za prihvatanje preporuke broj 1, a da banke preporuku broj 2 tumače svaka na svoj način, u cilju pronalaženja advekatnog i uravnoteženog rešenja za dalju otplatu kredita u francima, kao i svih ostalih kredita u kojima su banke povećavale kamatu „u skladu sa poslovnom politikom, promenom tržišnih uslova itd“, što je u sudskim procesima odavno ocenjeno kao primena neodredivih  ugovornih obaveza koja je pravno ništava, Udruženje Efektiva upućuje sledeće preporuke NBS-u i poslovnim bankama u Srbiji:

 

Preporuka br 1

Sve kredite u švajcarskim francima (građana i firmi), koji su svoje korisnike doveli u dužničko ropstvo udvostručivanjem mesečne rate (posmatrano u dinarima), kao i povećavanjem glavnog duga (gledano u evrima), preindeksirati u kredite u evrima, po kursu na dan isplate svakog kredita ponaosob. Takođe, sve dinarske uplate klijenata preračunati u evro iznose po kursu koji je važio na dan uplate svake rate, i tako dobijene iznose odbijati od glavnice kredita, uz naplatu odgovarajuće kamate.

Ovakvim rešenjem niko nije na gubitku, izuzimajući činjenicu da banke ne bi ostvarile dodatnu zaradu na špekulativnom poslu sa indeksiranjem kredita u francima. Klijentima bi bilo omogućeno da budu ravnopravni sa većinom korisnika kredita u Srbiji koje svoje obaveze plaćaju u evro indeksiranim kreditima, sadašnje mesečne obaveze bi im se znatno umanjile, kaoi glavnica duga koja bi bila manja od onoga što je pozajmljeno od banke, a većina korisnika koji imaju problem sa plaćanjem bi bila vraćena u redovnu otplatu. Banke bi naplaćivale kamatu kao i do sada (što u stvari i jeste jedina zarada na kreditinim poslovima), samo na evro plasmane, popravile bi procenat naplate ovih kredita a smanjile troškove koje imaju po osnovu rezervisanja kod NBS.

 

Preporuka br 2

Novac koji je preplaćen po osnovu primene neodredivih delova promenljive kamate, odnosno jednostranim povećavanjem kamate od strane banaka, klijentima vratiti uz obračun odgovarajuće zakonske zatezne kamate. Pre toga, ostatak dugovanja po kreditima umanjiti na nivo koji odgovara prvobitnom planu otplate, odnosno nivo na kom bi glavnice kredita bile da banke nisu povećavale kamatu. Samo na ovaj način klijenti bi bili u potpunosti obeštećeni a banke bi se trajno odrekle mogućnosti nastanka neželjenih gubitaka i troškova koji mogu proisteći iz sadašnjih i budućih sudskih sporova.

U ovom trenutku, banke koje su prihvatile preporuku br 2 NBS-a, sadašnje glavnice kredita umanjuju za određene iznose novca, na koje ne obračunavaju odgovarajuću zateznu kamatu, čime klijentima minimalno umanjuju mesečene obaveze. Obzirom da su korisnici svoje obaveze izvrašavali uplatama gotovog novca, čime su se odricali nekih drugih životih potrepština, smatramo da je u najmanju ruku fer da i banke gotovim novcem obeštete svoje klijente, a onda neka svako za sebe odluči da li će izvršiti prevremenu otplatu dela duga ili ne.

 

Udruženje Efektiva ove preporuke donosi u nameri da se otklone negativne posledice nastale otplatom ovih kredita, kako korisnicma tako i bankama. Preporuke su utemeljene u pravu, sudskoj praksi i rešenjima nekih zemalja u okruženjui, te smatramo da je pitanje vremena kada će one biti verifikovane pravosnažnim sudskim presudama.

Do tada, razmotrićemo mogućnost i drugačijeg vida delovanja (krivične prijave, protesti, pozivi na bojkot itd) kako bismo probali da nateramo nadležne da ozbiljnije razmotre naše predloge i uvaže činjenicu da su korisnici ovih kredita žrtve bahatog i kaubojskog ponašanja dela poslovnih banaka u Srbiji.