Priznanje promenjenih okolnosti!

Početkom 2015. godine NBS je donela Odluku o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sektora (čuvena 4 modela), čime je zapravo priznala da je došlo do promenjenih okolnosti na štetu klijenta, a što je podložno raskidu ugovora.

U samom obrazloženju za donošenje ove Odluke stoji objašnjenje:

Odluka je doneta radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima banaka, kao i radi bolje zaštite korisnika finansijskih usluga, koji su primarno pogođeni negativnim posledicama aktuelnih kretanja na međunarodnim deviznim tržištima.

Čak su u javnosti ovi modeli prezentovani kao “olakšice” za korisnike kredita. Sama upotreba reči “olakšica” ukazuje na to da su korisnici dovedeni u lošiji položaj, pa im treba pomoć!

Dakle, NBS je jasno prepoznala ugroženost korisnika CHF kredita, koji su “pogođeni” međuvalutnom oscilacijom franka u odnosu na evro, te je iz tog razloga donela Odluku radi umanenja efektva “pogođenosti” klijenata.

Upravo taj potez je potvrda promenjenih okolnosti, sdržanih u članu 133 Zakona o obligacionim odnosima, na osnovu kojih je doneta prva pravnosnažna presuda za raskid ugovora o CHF kreditu.

NBS jeste priznala promenjene okolnosti, ali je propustila i da ih ispravi, već je paušalno odredila “olakšice”, čiji je cilj zapravo bio da za budući period umanji broj potencijalnih tužioca, korisnika kredita, koji bi prihvatanjem konverzije u evro po umanjenom paritetu za 5% izgubili pravo da sudskim putem zatraže raskid ugovora.

Neke banke ovih dana opet nude famozna 4 modela, pritisnute sve većim brojem tužbi za raskid ugovora. Apelujemo na korisnike CHF kredita da iste ne prihvataju već da sačekaju ishod sudskih sporova, kao i moguće mišljenje Vrhovnog kasacionog suda po pitanju CHF kredita.