Spas za dužnike!

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva obaveštava korisnike bankarskih usluga da smo u dva prvostpena postupka pred sudovima u Beogradu uspeli da izdejstvujemo poništaje kompletnih ugovora o kreditu.

Radi se o kreditima u kojima su banke jednostrano povećavale kamatu tokom otplate. Dužnici su zbog toga pokrenuli postupke poništaja ugovora i u prvostepenom postupku  uspeli. Obzirom da su banke pre toga pokrenule postupke prinudne naplate, odnosno prodaje hipotekovanih nepokretnosti, u jednom od sporova smo uspeli da dobijemo i privremenu meru zabrane prodaje nekretnine do okončanja spora.

Obrazloženje suda je da je banka povećavanjem kamate dužnika dovela u nepovoljan i neravnopravan položaj, kao i u poziciju nejednakosti uzajamnh davanja ugovornih strana, što je suprotno osnovnim načelima Zakona o obligacionim odnosima.

Ovi sporovi su vođeni u različitim sudovima. Jedan je vođen u Trećem osnovnom sudu a drugi u Višem sudu u Beogradu, što ukazuje na jednakost sudske prakse. Obrazloženje oba Suda za ovakvu odluku je da je kamata, kao bitan element ugovora, ugovaranjem njene promene u skladu sa promenama poslovne politike i tržišnih uslova, neodrediva ugovorna obaveza, čime je banka sebi dala za pravo da je povećava po svojoj volji I time obesmisli svrhu zaključenja ugovora. Jer, postavlja se pitanje, čemu ugovaranje kamate na početku ako banka može tokom otplate da je menja kako ona hoće?

Ako ove presude postanu pravosnažne, njihov rezultat će biti da svaka strana mora da vrati onoj drugoj novac koji je od nje primila. Pošto su uplate bile dinarske, očekujemo da će klijent banci morati da vrati dinarsku sumu kredita koju je dobio na početku otplate, a banka će klijentu morati da vrati sve uplate koje je imao do trenutka poništaja ugovora. Razlika koju će klijent morati da nadomesti banci je u tom slučaju daleko manja od sume koju bi morao da isplati po važećem planu otplate ili obračunu banke u ovom trenutku.

Banke protiv kojih su donete ove presude su Rajfajzen (ovo je druga po redu istog tipa) i Hypo banka.