Studentski krediti!

Ovih dana aktuelna je tema studentskih kredita koje je država, odnosno Ministarstvo prosvete, odobravalo studentima preko Univerzal banke. Ova banka je propala, tačnije prestala je sa radom 31.1.2014. kada je i prestala sa primanjem uplata po ovim kreditima.

Tek nedavno, Ministarstvo prosvete je potpisalo ugovor sa Unikredit bankom o preuzimanju ovih kredita, o čemu su studenti obavešteni tek kada su im na kućne adrese stigle opomene o potrebi jednokratne uplate preostalih dugovanja, uz zateznu kamatu. Dakle, od studenata se sada, ni krivih ni dužnih, traži jednokratna uplata dugovanja (umesto na rate kako je predviđeno) uz plaćanje zatezne kamate, kazne, za nešto čemu nisu doprineli, niti su imali mogućnost da svoje obaveze izmire, jer je banka poverioc  jednostavno prestala da postoji.

Zakon o obligacionim odnosima (ZOO) prepoznaje ovakve situacije kao “poverilačka docnja”. Dakle, članom 325. ovog Zakona propisano je kada poverilac stupa u docnju, te u stavu 1. kaže: Poverilac dolazi u docnju ako bez osnovanog razloga odbije da primi ispunjenje (obaveze) ili ga svojim ponašanjem spreči.

Zatim, u članu 326. stoji da: Dolaskom poverioca u docnju prestaje docnja dužnika…, a od dana poveriočeve docnje prestaje teći kamata.

Takođe, član 39. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga definiše sledeće:  U slučaju ustupanja potraživanja banke iz ugovora o kreditu drugoj banci, korisnik zadržava sva prava koja su ugovorena, kao i pravo isticanja prigovora prema drugoj banci koje je imao i prema prvoj banci, a druga banka ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj od položaja koji bi imao da to potraživanje nije preneto i korisnik zbog toga ne može biti izložen dodatnim troškovima.

Dakle, jasno je da dužnici (studenti) ne mogu snositi odgovornost niti posledice činjenice da je Univerzal banka prestala da postoji, te da oni nisu imali kome da uplaćuju svoje obaveze. Studenti koji imaju ovaj problem, mogu da se obrate Unikredit banci pisanim prigovorom u kom će citirati navedene odredbe Zakona, i zatražiti od banke da im otpiše obračunatu zateznu kamatu za period od zatvaranja Univerzal banke, kao i otplatu dugovanja u skladu sa dinamikom predviđenom u svakom ugovoru ponaosob.

Udruženje Efektiva će svakom studentu koji ne uspe da na ovaj način reši svoj problem, obezbediti besplatnu pravnu pomoć u podnošenju tužbi protiv banke i zastupanju na sudu.