Test za Centar za zaštitu korisnika

Podstaknuti brojkama koje je Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga objavio u izveštaju o svom radu, u kome se govori o 46% uspešno rešenih prigovora na rad banaka u Srbiji, odlučili smo da, ovako javno, proverimo na konkretnom primeru na koji način će Centar rešiti prigovor jednog našeg člana, upućen nakon dobijanja negativnog odgovora od strane banke. Radi se o dobro poznatom problemu podizanja marže u kamatnoj stopi na kreditu u otplati. Ovog puta nećemo o imenu banke jer je to sada sporedno u odnosu na ophodjenje NBS, koje je isto u svakom slučaju.

U nastavku je tekst prigovora našeg člana a objavićemo i odgovor, čim ga dobijemo od Centra.

 

P R I G OV O R

Dana ………… godine zaključio sam sa X bankom Ugovor o stambenom kreditu br. …….. indeksiran u valuti švajcarski franak.

Iznos odobrenog kredita je ………..CHF , a kredit je odobren na rok od ……. meseci.

U članu X. Ugovora o kreditu naglašeno je da na iznos sredstava odobrenog kredita Banka obračunava i naplaćuje kamatu po promenljivoj kamatnoj stopi od ŠESTOMESEČNI LIBOR + 1%  na godišnjem nivou.

U istom članu Ugovora navodi se i da će Banka kamatnu stopu usklađivati sa promenama šestomesečnog CHF LIBOR-a najmanje dva puta godišnje i to na svakih šest meseci od puštanja kredita u tečaj, kao i to da se obračun kamate vrši primenom konformne metode.

Članom X. ugovoreno je da se korisnik kredita obavezuje da kredit, glavnicu i kamatu, otplaćuje u ……. JEDNAKIH mesečnih anuiteta, da je iznos svakog pojedinačnog anuiteta definisan anuitetnim planom koji je sastavni deo Ugovora i koji će se menjati u skladu sa promenama kamatne stope, kao što je definisano članom X. Ugovora. Dalje je navedeno da se obračun i plaćanje anuiteta utvrđenih u Anuitetnom planu u CHF vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan dospeća anuiteta, a visina anuiteta će se usklađivati prema kretanju CHF-a i troškova LIBOR-a.

Upravo navedene odredbe Ugovora (pre svega usklađivanje kamatne stope sa referentnom kamatnom stopom Libor i marža u iznosu od 1% , a zatim i konformni metod i srednji kurs NBS) su osnovni razlozi zbog kojih sam, prilikom izbora banke sa kojom ću da zaključim Ugovor o stambenom kreditu, odlučio da to bude X banka.

Ovom prilikom želim da istaknem da sam do aprila 20xx. bio izuzetno zadovoljan odnosom X banke prema meni kao klijentu, tj. obostranim poštovanjem svih odredbi zaključenog Ugovora.

Međutim, od aprila 20xx. X banka odlučuje da inicijalno ugovorenu maržu od 1% poveća 3,5 puta, odnosno na 3,5% i tako promeni ugovorenu kamatnu stopu sa ŠESTOMESEČNI LIBOR+1%  na  ŠESTOMESEČNI LIBOR+3,5%.

Smatram da je ovaj jednostrani potez Banke u suprotnosti ne samo sa dobrim poslovnim običajima, već i sa važećim Zakonom o obligacionim odnosima, tačnije članom 46. ZOO („Ugovorna obaveza mora biti određena,odnosno odrediva“)  kao i članom 50. ZOO („Predmet obaveze je odrediv ako ugovor sadrži podatke pomoću kojih se može odrediti ili su strane ostavile trećem licu da ga odredi“).

Ugovorene klauzule kojima se visina kamatne stope utvrđuje na osnovu elemenata čija je sadržina neodrediva ili zavisi od volje samo jedne ugovorne strane (u našem slučaju se ispostavilo da je to marža banke, jednostranom voljom banke uvećana sa ugovorenih 1% na 3,5%)  ništave su saglasno članu 47. Zakona o obligacionim odnosima.

Jasno je da je X banka iskoristila smanjenje referentne kamatne stope LIBOR (koja je sa nivoa od oko 3% u vreme potpisivanja Ugovora smanjena na trenutni nivo od 0,09%) i za taj iznos uvećala svoju maržu (prethodno ugovorenu na 1%), čime je prekršila ne samo odredbe potpisanog Ugovora, već i više načela i odredbi važećih zakona Republike Srbije.

Ovim nekorektnim ponašanjem  X banka je nanela materijalnu štetu korisnicima stambenih kredita i pokazala da ne poštuje svoje klijente, kao ni zakone države u kojoj posluje.

U skladu sa svim gore navedenim i sa tim da sam oštećen od strane Banke, zahtevam od Vas da, u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima, naredite X Banci da mi štetu nastalu obračunavanjem i naplaćivanjem anuiteta po kamatnoj stopi iznad ugovorene (usled jednostranog povećanja marže sa 1% na 3,5%) uvećanu za zakonsku zateznu kamatu odmah odbije od ostatka duga tj. stanja glavnice. 

Napominjem da sam imao uvid u odgovore Centra na prigovore koje su neki moji prijatelji slali NBS-u i da smatram da su takvi odgovori, tj takva indolentost NBS-a po pitanju rešavanja ovog problema apsolutno neprihvatljiva i neprimerena. Smatram da je dužnost NBS-a da zaštiti gradjane ove zemlje od zelenaškog ponašanja banaka. Ne prihvatam Vaš odgovor tipa: Banka se izjasnila da je radila po Zakonima itd, već tražim da proverite sami da li jeste ili nije, ne da banci verujete na reč, i da ako jeste kršila ZOO, odmah pokrenete postupak za moje obeštećenje, kao i kažnjavanje banke, u skladu sa Vašim mogućnostima.

Nadam se da ste svesni da smo svedoci jedne velike nepravde nanete gradjanima ove zemlje i da se ovo ne može završiti jednostavnim zataškavanjem i razvodnjavanjem, pa i od strane NBS, koja se deklariše kao “Narodna” pa bi u skladu sa tim i morala postupa. Nemojte dozvoliti da se u javnosti kreira slika o sprezi NBS-a i banaka i nagadja da li je ta sprega samo poslovne prirode. Zaštitite svoje gradjane, jer i nakon svega mi ćemo ostati ovde a banke nas vrlo brzo mogu napustiti.

Dolaze nova vemena, gradjani shvataju šta im se desilo, te Vas molim da se trgnete i nadjete hrabrosti da samo uradite ono što je Vaš posao i obaveza, i naredite banci da me obešteti, tj vrati ono što mi je neosnovano uzela i što joj po ugovoru ne pripada. Opravdajte svoju ulogu i postojanje i prestanite da se ponašate kao u lutkarskom pozorištu.

Još jednom, TRAŽIM OD VAS JASAN I PRECIZAN ODGOVOR NA PITANJE DA LI JE X BANKA KRŠILA ZOO (po članovima Zakona koje sam gore naveo) ILI NIJE? Napominjem, ovaj svoj prigovor, kao i Vaš odgovor, ću proslediti Udruženju Efektiva, čiji sam član, kako bi ga objavili na svom sajtu i tako upozanli javnost sa našom prepiskom.

Nadam se da ćete imati razumevanja za moje zahteve i da ćete njihovom rešavanju pristupiti maksimalno konstruktivno uz uvažavanje svih mojih prava, Vaših obaveza i posledica koje iz svega mogu proizaći.