VAŽNO: Pošaljite prigovor radi ukidanja pondera/ordeva!

Zamolili smo Centar za zaštitu korisnika pri NBS da nam razjasni da li se ukidanje pondera/ordeva Alpha banke odnosi na sve ugovore ili samo na ugovore onih korisnika koji su poslali pisani prigovor.

Vrlo brzo smo od Centra dobili odgovor sledeće sadržine:

Obaveštavamo Vas da Centar za zaštitu i edukaciju finansijskih korisnika Narodne banke Srbije razmatra pojedinačne prigovore korisnika finansijskih usluga saglasno Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011) i Odluci o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika („Službeni glasnik RS“, br. 65/2011). Centar, na osnovu činjenica iz obaveštenja korisnika i nakon izjašnjenja davaoca usluge, ocenjuje da li je davalac usluge u konkretnom slučaju povredio odredbe člana 50. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, i u slučaju povrede odredbe ovog Zakona, donosi rešenje kojim nalaže otklanjanje utvrđene nezakonitosti i istovremeno izriče novčanu kaznu, a korisnika obaveštava o rezultatima preduzetih aktivnosti.”

U principu, ono čega smo se pribojavali se i obistinilo. NBS nije donela Rešenje obavezujuće za sve ugovore stambenih kredita u kojima Alpha banka primenjuje ponder/ordev (o čemu smo u ranijim tekstovima detaljnije pisali), već se to Rešenje odnosi samo na pojedinačne prigovore koje korisnici upućuju.

Na žalost, po toj logici, dobar deo građana koji nisu upoznati sa ovim nepravilnostima i mogućnostima za njihovo otklanjanje, ostaće i dalje u zoni delovanja u kojoj Alpha banka i dalje primenjuje ponder/ordev, uz pomoć kog im uvećava vrednost Euribora a samim tim i ukupnu kamatnu stopu.

Jedino što može sprečiti banku da i dalje krši Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga je prilično visoka novčana kazna, o kojoj Centar u dopisu i govori, a koja bi mogla naterati banku da ne rizikuje i odmah ispravi nepravilnosti u svim ugovorima.