Zelenaške zatezne kamate EFG banke!

EFG banka je jedna od nekoliko koja je u ugovorima sa deviznom klauzulom (evro ili chf krediti) ugovarala kamatu suprotnu tada važećoj sudskoj praksi, i tako je svoje dužnike dovodila u situaciju da im se glavnica duga uvećava.

Dakle, EFG banka je članom ugovora o kreditu koji reguliše pitanje docnje dužnika, ugovarala zateznu kamatu od 0,1%DNEVNO ili 36,5% godišnje. U trenutku kada je EFG banka na taj način regulisala visinu zatezne kamate, važeći je bio stav Sudskog veća, odnosno sudske prakse, koji je propisao da se na devizna dugovanja primenjuje domicilna kamatna stopa Evropske centralne banke ECB za evro kredite, ili Centralne banke Švajcarske, za CHF kredite.

Koliko je EFG banka, primenom zelenaških zateznih kamata oštetila svoje dužnike, najbolje pokazuje sledeće poređenje:

– Tokom 2012. godine, domicilna kamatna stopa ECB je bila 0,75% GODIŠNJE, a u istom trenutku EFG banka je svojim korisnicima obračunavala 36,5% godišnje. Dakle, skoro 50 puta više od sudske prakse, za koju su u ovoj banci itekako dobro znali. Dakle, 50 puta veća stopa i to ako se obračunava proporcionalnom metodom. Ako se ide metodom kamata na kamatu, onda se taj iznos dodatno uvećava…

Od decembra 2012. u Srbiji je na snazi novi Zakon o visini stope zatezne kamate, kojim je regulisano pitanje docnje i za dinarksa i za devizna dugovanja. Tako je za devizna dugovanja propisana kamata od 8% marže plus gore pomenute domicilne stope. Za evro kredite u ovom trenutku ona iznosi 8%+0,25% a za CHF kredite je 8%+0,13%.

Podsećamo ovom prilikom na član 217 Krivičnog zakonika Srbije:

Ko za davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam nekom licu primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmernu imovinsku korist, iskorišćavajući teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu, lakomislenost ili nedovoljnu sposobnost za rasuđivanje oštećenog,
kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom

Za dužnike koji su oštećeni na ovaj način od strane EFG banke i koji žele da povrate svoj novac sudskim putem, udruženje Efektiva je obezbedilo besplatnu pravnu pomoć

Uskoro: Krivične prijave za zelenašenje protiv rukovodioca EFG banke!