Nove tužbe protiv Eurobanke EFG!

Pozivamo sve korisnike kredita kod Eurobanke EFG, bez obzira na to da li se radi o kreditima u evrima, francima ili dinarima, koji u svojim ugovorima imaju ugovorenu zelenašku zateznu kamatu od 0,1% dnevno ili 36,%% godišnje, da nam se jave radi podnošenja tužbe za poništaj ovih ugovornih odredbi.

Članovima udruženja Efektiva smo obezbedili besplatnu pravnu pomoć, a sudska taksa će biti 2.300 din.

Šta se postiže ovim tužbama?

Oni koji su imali docnju u otplati kredita, ostvariće pravo na povraćaj određenog novca (npr, banka je naplaćivala zateznu od 36,5% godišnje a imala je pravo na 8,5%) koji se uvećava za zakonsku zateznu kamatu na koju klijent ima pravo. Tim novcem se nakon toga može uraditi delimična otplata glavnice kredita čime se umanjuje buduća mesečna rata. Ukidanjem ove odredbe, dužnici će u budućnosti, svakom uplatom rate kredita otplaćivati veći deo glavnice jer neće biti zatezne kamate koja “pojede” svaku uplatu.

Korisnici koji su redovno otplaćivali svoje rate, ovim sporom brišu mogućnost banci da im u budućem periodu naplaćuje nezakonitu zateznu kamatu.

Šta banka gubi ovim sporovima?

Prvo, gubi mogućnost neosnovanog bogaćenja na račun svojih korisnika koji su u docnji. Drugo, banka će, osim što mora da vrati preplaćeni novac korisniku, imati i dodatne troškove za advokate (svog i našeg), sudske takse itd, čime se ukupni troškovi za banku drastično uvećavaju.

 

Naša procena je da će ovi sporovi brzo da se rešavaju (verovatno i na prvom ročištu) zato što je ovo očigledno pravno pitanje koje banka ne može da odbrani na sudu. Nedavno smo dobili jedan spor (prvo ročište) protiv banke koja je nezakonito ugovarala visinu stope zatezne kamate.

Svi koji  hoće da tuže za poništaj ove odredbe ugovora, neće plaćati advokata, a jedino što na početku plaćaju je sudska taksa od 2.300 din, koja se na kraju postupka refundira. Takođe, ako ne dođe do poravnanja, korisnik će platiti na kraju i sudskog veštaka (oko 15.000 din) koji obračunava iznos za povraćaj, a taj trošak se tužiocu takođe refundira od strane banke.

Dakle, dovoljna je kopija Ugovora o kreditu, punomoćje advokatu i postupak kreće.

Sledeće: Masovne tužbe protiv Eurobanke EFG zbog naplate provizije za održavanje kredita!