Matrica za prijavu EPS-a!

U nastavku teksta je matrica za podnošenje prijave protiv EPS-a, za potrošače koji nisu dobili odgovor na reklamaciju na uvećani račun za struju, u skladu sa Zakonom.

Prijava (inicijativa za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora) se upućuje Tržišnoj inspekciji, a u nastavku je dato 4 primera mogućih odgovora EPS-a, koji nisu zakoniti. Potrošači treba da odaberu onaj primer (ili kombinaciju više njih) koji se odnosi na njih, popune ostale ostale lične podatke i prijavu upute putem mejla na:

trzisnainspekcija@must.gov.rs i podnesiprijavu@must.gov.rs

Tekst prijave:

SEKTORU TRŽIŠNE INSPEKCIJE

(IME I PREZIME POTROŠAČA – PODNOSIOCA PRIJAVE)
(ADRESA POTROŠAČA, GRAD)

Na osnovu članova 181, 183, 184 i 185 Zakona o zaštiti potrošača, podnosim tržšnoj inspekciji:

I N I C I J A T I V U   Z A   P O K R E T A N J E  P O S T U P K A   I N S P E K C I J S K O G   N A D Z O R A

nad akcionarskim društvom Elektroprivreda Srbije AD Beograd (u daljem tekstu: EPS AD Beograd), sa sedištem u Beogradu-Stari Grad, ulica Balkanska 13, MB 20053658, PIB 103920327, šifra delatnosti 35111 – Proizvodnja električne energije, kao izdavaocem računa za utrošenu električnu energiju, i samim tim trgovcem, a u skladu sa članovima 5 stav 1 tačka 2 i 3, članom 55 i članom 90 Zakona o zaštiti potrošača.

Poštovani iz tržišne inspekcije.

Kod trgovca EPS AD Beograd sam (UNETI DATUM PODNOŠENJA REKLAMACIJE) reklamirao/reklamirala račun za struju (MESEC I GODINA ZA KOJI JE RAČUN IZDAT), za ED broj (ED BROJ SA RAČUNA).

EPS AD Beograd se, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, legitimiše kao trgovac uslugama od opšteg ekonomskog interesa na osnovu člana 90 Zakona o zaštiti potrošača, s obzirom da mi upravo on izdaje račune za struju. Na računu, EPS AD Beograd jasno ističe da se sa reklamacijom obraćam na njegovu adresu (UNETI ADRESU EKSPOZITURE) ili na njegov mejl reklamacije@eps.rs

DOKAZ: Račun koji sam podneo/podnela, u prilogu ove inicijative.

Reklamaciju sam podneo na jedan od sledećih načina (zaokružiću koji):

(a) pisanim putem, preporučenom poštom na adresu EPS-a (NAPISATI ADRESU)
(b) pisanim putem, predajom unapred sačinjenog teksta u ekspozituri EPS-a na adresi (UNETI ADRESU EKSPOZITURE) koja je istaknuta na mom računu.
(c) pisanim putem, uzimanjem moje reklamacione izjave na zapisnik u ekspozituri na adresi (UNETI ADRESU EKSPOZITURE) koja je istaknuta na mom računu.
(d) elektronskim putem, na adresu reklamacije@eps.rs koja je istaknuta na mom računu.

DOKAZ o podnetoj reklamaciji je u prilogu ove inicijative.

———————————————————-

(SLEDE ČETIRI VARIJANTE RAZLOGA ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE)

(VARIJANTA 1: NEODGOVARANJE NA REKLAMACIJU)

Razlog obraćanja vama je to što nikakav odgovor na reklamaciju od EPS AD Beograd nisam dobio, a morao sam ga dobiti u roku od osam dana u pisanom ili elektronskom obliku. To je prekršaj iz člana 188 stav 1 tačka 23 Zakona o zaštiti potrošača, a u vezi sa članom 55 stav 9 Zakona o zaštiti potrošača.

(VARIJANTA 2: UPUĆIVANJE POTROŠAČA DA SE SA REKLAMACIJOM OBRATI DRUGOM PRAVNOM LICU, TJ ELEKTRODISTRIBUCIJI SRBIJE)

Razlog obraćanja vama je to što mi je EPS AD Beograd kao trgovac poslao “odgovor” koji nema sva zakonska obeležja odgovora na reklamaciju. Naime “odgovor” ne sadrži odluku (usvajajuću ili odbijajuću) po mojoj reklamaciji, te se odgovorom ne može smatrati, i to je prekršaj iz člana 188 stav 1 tačka 23 Zakona o zaštiti potrošača, a u vezi sa članom 55 stav 9 Zakona o zaštiti potrošača.

Takođe pominje neko drugo pravno lice (Elektrodistribucija Srbije) sa kojim nisam ni u kakvom odnosu i upućuje me da se reklamacijom obratim tom drugom pravnom licu. Time me EPS AD Beograd obmanjuje i to (1) u pogledu postupanja po mom prigovoru/reklmaciji, (2) svog položaja i statusa u odnosu sa mnom i (3) sa mojim pravima kao potrošača, jer je EPS AD Beograd izdavalac računa na kojem izričito poziva mene kao potrošača da se sa reklamacijom obratim upravo njemu, i zna odnosno mora znati da je upravo on prema meni odgovoran za sve što ima veze sa reklamacijom i reklamacionim postupkom. To je prekršaj iz člana 187 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača a u vezi sa članom 17 stav 1 tačke 2, 6 i 7 Zakona o zaštiti potrošača.    

DOKAZ: “Odgovor” EPS AD Beograd je u prilogu ove inicijative.

(VARIJANTA 3: ODBIJANJE REKLAMACIJE BEZ PRETHODNE PROVERE OSNOVANOSTI REKLAMACIJE, UZ PORUKU DA ĆE DRUGO PRAVNO LICE PROVERITI OSNOVANOST REKLAMACIJE I ONDA ĆE BITI POSLAT ILI ISPRAVLJEN RAČUN ILI SE NEĆE DOGODITI NIŠTA))

Razlog obraćanja vama je to što mi je EPS AD Beograd kao trgovac poslao “odgovor” koji nema sva zakonska obeležja odgovora na reklamaciju. Njegova odbijajuća odluka ne sadrži obrazloženje koje je u vezi sa sprovedenom proverom osnovanosti reklamacije, već me upućuje na to da će nadležna služba drugog pravnog lica (Elektrodistribucija Srbije) izvršiti korekciju računa i biće mi poslat ispravljen račun ako je moja reklamacija osnovana, ili ću narednog meseca dobiti redovan račun, ako moja reklamacija nije osnovana. Ovakav “odgovor” se zakonski ne može smatrati odgovorom na reklamaciju, i to je prekršaj iz člana 188 stav 1 tačka 23 Zakona o zaštiti potrošača, a u vezi sa članom 55 stav 9 Zakona o zaštiti potrošača.

Dalje, odbijajuća odluka EPS AD Beograd je obmanjujuće prirode, jer je data preliminarno, bez prethodne provere osnovanosti reklamacije. EPS AD Beograd u svom “odgovoru” takođe implicira da pravog, na zakonu zasnovanog odgovora na reklamaciju u pisanom ili elektronskom obliku neće ni biti, jer poručuje da će nadležna služba drugog pravnog lica (Elektrodistribucija Srbije) izvršiti korekciju računa i biće mi poslat ispravljen račun ako je moja reklamacija osnovana, ili ću narednog meseca dobiti redovan račun, ako moja reklamacija nije osnovana. Takva postupanja su suprotna načelu savesnosti i poštenja iz Zakona o obligacionim odnosima i predstavlja nepoštenu, i to obmanjujuću poslovnu praksu iz Zakona o zaštiti potrošača. Konkretno, EPS AD Beograd me obmanjuje (1) u pogledu postupanja po mom prigovoru/reklamaciji i (2) u vezi sa mojim pravom kao potrošača da dobijem odgovor na reklamaciju u pisanom ili elektronskom obliku koji će sadržati obrazloženje ako reklamaciju odbija odnosno koji će sadržati izjašnjenje o mom zahtevu kao potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko reklamaciju prihvata. To je prekršaj iz člana 187 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača, u vezi sa članom 17 stav 1 tačke 2 i 7 Zakona o zaštiti potrošača a povodom primene člana 55 stav 9 Zakona o zaštiti potrošača.

Pominjanje drugog pravnog lica (Elektrodistribucija Srbije) sa kojim nisam ni u kakvom odnosu takođe smatram obmanjujućom poslovnom praksom, u smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti potrošača, jer sa tim drugim pravnim licem nisam ni u kakvom obligacionom odnosu i za mene nije ni od kakvog značaja raspodela poslova između EPS AD Beograd, s kojim jesam u obligacionom odnosu, i tog drugog lica, s kojim nisam u odnosu.

DOKAZ: “Odgovor” EPS AD Beograd je u prilogu ove inicijative.

(VARIJANTA 4: “ODGOVOR” NA REKLAMACIJU NE SADRŽI UTVRĐENO STANJE NI ODLUKU PO REKLAMACIONOM ZAHTEVU VEĆ PORUČUJE DA ĆE DRUGO PRAVNO LICE PROVERITI OSNOVANOST REKLAMACIJE I ONDA ĆE BITI POSLAT ILI ISPRAVLJEN RAČUN ILI SE NEĆE DOGODITI NIŠTA)

Razlog obraćanja vama je to što mi je EPS AD Beograd kao trgovac poslao “odgovor” koji nema sva zakonska obeležja odgovora na reklamaciju. “Odgovor” ne sadrži nikakvu odluku, ni usvajajuću ni odbijajuću, već mi govori o tome da će neko drugo pravno lice (Elektrodistribucija Beograd) izvršiti proveru, pa će nadležna služba tog drugog pravnog lica izvršiti korekciju računa i biće mi poslat ispravljen račun ako je moja reklamacija osnovana, ili ću narednog meseca dobiti redovan račun, ako moja reklamacija nije osnovana. Ovakav “odgovor” se zakonski ne može smatrati odgovorom na reklamaciju, i to je prekršaj iz člana 188 stav 1 tačka 23 Zakona o zaštiti potrošača, a u vezi sa članom 55 stav 9 Zakona o zaštiti potrošača.

Dalje, ovakav “odgovor” EPS AD Beograd je obmanjujuće prirode, jer implicira da pravog, na zakonu zasnovanog odgovora na reklamaciju u pisanom ili elektronskom obliku neće ni biti, jer poručuje da će nadležna služba drugog pravnog lica (Elektrodistribucija Srbije) izvršiti korekciju računa i biće mi poslat ispravljen račun ako je moja reklamacija osnovana, ili ću narednog meseca dobiti redovan račun, ako moja reklamacija nije osnovana. Takvo postupanje je suprotna načelu savesnosti i poštenja iz Zakona o obligacionim odnosima i predstavlja nepoštenu, i to obmanjujuću poslovnu praksu iz Zakona o zaštiti potrošača. Konkretno, EPS AD Beograd me obmanjuje (1) u pogledu postupanja po mom prigovoru/reklamaciji i (2) u vezi sa mojim pravom kao potrošača da dobijem odgovor na reklamaciju u pisanom ili elektronskom obliku koji će sadržati obrazloženje ako reklamaciju odbija odnosno koji će sadržati izjašnjenje o mom zahtevu kao potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko reklamaciju prihvata. To je prekršaj iz člana 187 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača, u vezi sa članom 17 stav 1 tačke 2 i 7 Zakona o zaštiti potrošača a povodom primene člana 55 stav 9 Zakona o zaštiti potrošača.

Pominjanje drugog pravnog lica (Elektrodistribucija Srbije) sa kojim nisam ni u kakvom odnosu takođe smatram obmanjujućom poslovnom praksom, u smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti potrošača, jer sa tim drugim pravnim licem nisam ni u kakvom obligacionom odnosu i za mene nije ni od kakvog značaja raspodela poslova između EPS AD Beograd, s kojim jesam u obligacionom odnosu, i tog drugog lica, s kojim nisam u odnosu.

DOKAZ: “Odgovor” EPS AD Beograd je u prilogu ove inicijative.

——————————————————————

Na osnovu iznetog, molim tržišnu inspekciju da pokrene postupak inspekcijskog nadzora nad EPS AD Beograd i poduzme sve mere iz svoje nadležnosti kako bi on prestao da čini prekršaje navedene u mojoj inicijativi i počeo da postupa u skladu sa zakonom.

(PODACI POTROŠAČA)