Otkazana putovanja za Grčku!

Povodom ponovnog zatvaranja grčke granice, za putnike iz Srbije, a u vezi sa najavom turističkih agencija da će putnicima, kojima je od juče, propao aranžman za Grčku, izdavati vaučere za zamenska putovanja, napominjemo sledeće:

Uredba o zamenskim putovanjima, koje je doneta krajem aprila, u tački 2. je definisala da se ona odnosi na otkazana turistička putovanja koja su plaćena delimično ili u celosti do dana 15.3.2020. Prema našim informacijama, dobar deo aranžmana za Grčku je plaćen nakon tog datuma i agencije nemaju pravo da se pozivaju na Uredbu, već su dužne da putnicima, na njihov zahtev, u celosti vrate uplaćena sredstva.

Takva obaveza agencija je predviđena članom 106. Zakona o zaštiti potrošača, koji je krovni u ovoj oblasti i čije odredbe se ne mogu umanjiti niti jednim drugim pravnim aktom. Ta odredba kaže:

Ako zbog događaja za koji nisu odgovorne ugovorne strane ispunjenje obaveze organizatora postane nemoguće, prestaju i obaveze potrošača.

Ako je u slučaju iz stava 1. ovog člana potrošač preduzeo određene radnje u cilju ispunjenja svoje ugovorne obaveze, može zahtevati od organizatora povraćaj uplaćenih sredstava po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova. 

Gotovo je identičan član 137. Zakona o obligacionim odnosima, koji kaže:

Kad je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se i obaveza druge strane, a ako je ova nešto ispunila od svoje obaveze, može zahtevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.

Članom 68. stav 1. tačka 6. Zakona o turizmu, predviđeno je:

U slučaju otkaza putovanja od strane organizatora putovanja putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u roku od 15 dana.

Članom 126. stav 1. tačka 25. istog Zakona, predviđeno je novčano kažnjavanje u iznosu od 150.000 do 500.000 din, turističke agencije koja ne izvrši povraćaj novca u roku od 15 dana od dana otkaza putovanja.

Dakle, putnici koji su aranžmane platili posle 15.3.2020. imaju pravo na povraćaj novca u roku od 15 dana. Ako agencija odbija da vrati uplaćeni iznos, putnik može Žalbom da se obrati turističkoj inspekciji na mejl turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs, kao i da pokrene potrošački spor, preko udruženja potrošača, u kom nema trošak plaćanja sudske takse.