Raskid ugovora sa ORION-om!

Kablovski operator Orion Telekom, izvršio je povećanje cena usluga. Prava potrošača u tom slučaju, predviđena su članovima 88. Zakona o zaštiti potrošača, kao i članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Član 88. ZZP kaže:

Potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenim u obaveštenju trgovca, kao i u pogledu kvaliteta pruženih usluga.

Potrošač je dužan da uplati iznos za usluge koje su mu pružene do raskida ugovora.

Član 107. ZEK kaže:

Pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Dakle, prema odredbama oba zakona, potrošač može da raskine ugovor sa ORION-om. Šta su posledice raskida?

Potrošači koji su potpisali ugovor sa minimalnim periodom trajanja (na 12 ili 24 meseca), isti mogu raskinuti bez plaćanja ikakvih penala, bez obzira na to da li su do trenutka raskida, koristili bilo kakav popust na pruženu uslugu.

Uvođenje nove usluge “podrška za WiFi pristup” ili uvođenje novih kanala koje potrošač nije tražio, NISU OPRAVDANJE za povećanje cene i ne predstavljaju okolnost kojom se raskid ugovora može sprečiti!

NAPOMENA: Raskid ugovora podnesite pisanim putem, fizičkom predajom zahteva u poslovnici (što preporučujemo), uz dva primerka, od kojih jedan overeni ostaje kod potrošača, kao dokaz. Druga opcija je mejlom na adresu ORION-a reklamacije@oriontelekom.rs

Treća opcija je Poštom na adresu, ali tako nemate dokaz šta ste poslali u pošiljci.

Tekst Izjave o raskidu ugovora može biti ovakav:

Na osnovu člana 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i člana 88. Zakona o zaaštiti potrošača, zbog povećanja cene usluge, izjavljujem da nisam saglasan sa istom i želim raskid ugovora (opciono ubaciti br. Ugovora, nije neophodno, ali obavezno svoje podatke, adresa itd).

NAPOMENA: ORION TELEKOM nije obavestio svoje korisnike na prikladan način o povećanju cene usluga (obaveštenje putem sajta to nije), pa ćemo ovog operatora prijaviti Tržišnoj inspekciji!

Dokument kao dokaz da je raskid ugovora, bez plaćanja penala moguć: