Ratel i Tržišna protiv Supernove!

Masovni pritisak koji su potrošači, po savetu Efektive, izvršili na nadležne državne organe i regulatorna tela, a povodom nečasnog ponašanja operatora iz grupacije Supernova, počeo je da daje rezultate. Na udaru se našao i operator Pošta Net!

Nakon mišljenja prvo Ministarstva trgovine, a nedavno i RATEL-a i Tržišne inspekcije, da je postupanje operatora iz grupacije Supernova u vezi sa ukidanjem velikog broja kanala iz njihove ponude bilo NEZAKONITO, Supernova je počela da odustaje od naplate štete od onih potrošača koji su na osnovu člana 107 Zakona o elektronskim komunikacijama raskinuli pretplatnički ugovor usled bitne promene uslova pod kojim su ugovor zaključili!

Ovih dana, dva člana Efektive, koja su u skladu sa našim preporukama reklamirala Supernovine februarske račune za naknadu štete, dobila su poruke od Supernove da su usvojeni njihovi zahtevi za korekciju dugovanja, i da će „ukupno dugovanje biti umanjeno za iznos naknade štete.“

Dakle, ne plaćajte „naknadu štete“ a račune u kojima se ona potražuje obavezno reklamirajte!

Podsećamo: Telekomova grupacija Supernova (koja obuhvata Radijus vektor, Kopernikus Technology i još šest manjih operatora, i ima zajedničke Opšte uslove poslovanja) za Novu godinu je ukinula brojne kanale iz ponude Junajted medija, pa je sav teret posledica svojih neuspelih pregovora sa ovom kompanijom „mudro“ svalila na potrošače-pretplatnike, koji su u skladu sa zakonom izjavili (ili zahtevali) raskid ugovora.

  1. NALAZ TRŽIŠNE INSPEKCIJE

Obaveštenje koje je beogradsko odeljenje Tržišne inspekcije poslalo Efektivi u vezi sa izvršenom inspekcijskom nadzoru odnosi se na Radijus vektor i Kopernikus Technology (kao članice Supernove koje su postupale prema potrošačima na potpuno identičan, nečasni način). U njemu se navodi da su ovi operatori „postupili suprotno odredbama člana 89 Zakona o zaštiti potrošača jer potrošačima nisu dozvoljavali da raskinu ugovor jer isti nisu bili saglasni sa izmenom Opštih uslova ugovora u delu koji se odnosi na secifikaciju usluga (sadržaj paketa)“. Zbog konstatovanih povreda, kako se navodi, „biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.“

  1. NALAZ RATEL-a

Mnogo konkretniji, precizniji i ubitačniji nalaz po Supernovu (preciznije, po Radijus vektor kao članicu Supernove) dao je RATEL, koji je utvrdio da je Radijus vektor prekršio član 107 Zakona o elektronskim komunikacijama i član 28 Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja.

RATEL je utvrdio da je Radijus vektor ovakvim ponašanjem počinio prekršaj iz člana 138 stav 1 tačka 2 Zakona o elektronskim komunikacijama, zbog čega je, povodom više prigovora koje su potrošači uputili, uputio prijavu Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, i to Sektoru za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, Odeljenju za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija i Grupi za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija – radi daljeg nadležnog postupanja i razmatranja osnova za preduzimanje mere u skladu sa Zakonom.

S obzirom na to da se predmetna pitanja odnose na prava šireg kruga lica i zaštitu kolektivnog interesa potrošača, predmetnom prijavom istovremeno je sugerisana saradnja navedene inspekcije sa organizacionim jedinicama ministarstva čiji je delokrug rada prvenstveno vezan za nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača“, navodi se u odgovoru RATEL-a oštećenom pretplatniku od 10.03.2020. godine (broj 1-02-341-42/20-10).

Slično mišljenje kao za Radijus vektor, RATEL je dao za Poštu Net, državnog operatora koji je takođe ukinuo potrošačima brojne kanale Junajted medije iz svoje osnovne ponude, a posle se, kad su potrošači raskidali ugovore, zaklanjao iza svojih Opštih uslova poslovanja koji sadrže nepravične ugovorne odredbe, i tražio im naknadu štete.

Za Poštu Net je takođe utvrđeno da je prekršio član 107 Zakona o elektronskim komunikacijama i član 28 Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, a RATEL je, kao i u slučaju Radijus vekora, sugerisao „saradnju inspekcije za nadzor u oblasti elektronskih komunikacija sa organizacionim jedinicama Ministarstva čiji je delokrug rada prvenstveno vezan za nadzor nad primenom odredbi Zakona o zaštiti potrošača.“ Odgovor RATEL-a Efektivi u vezi sa Poštom Net nosi datum 10.03.2020. i zaveden je pod brojem 1-02-3491-73/20-1

Ono što je zajedničko za Radijus vektor (kao članicu Supernove) i Poštu Net jeste to što je RATEL utvrdio da su ovi operatori prekršili član 107 Zakona o elektronskim komunikacijama time što su u svojim obaveštenjima propustili da informišu potrošače:

  • o njihovom pravu da raskinu ugovor usled bitne promene uslova pod kojim su ugovor zaključili, onda kad je promena izvršena na njihovu štetu, a naročito kad se ta promena tiče specifikacije usluge,
  • o činjenici da u tom slučaju nisu dužni da plate nikakve troškove u vezi sa raskidom.

Ukratko – i grupacija Supernova i Pošta Net su smatrali da će pukim prećutkivanjem ove dve činjenice ubediti potrošače koji hoće da raskinu ugovor da su oni štetnici, tj da su dužnici nekakve naknade štete, jer navodno raskidaju ugovor iz nekog svog hira ili besa, a ne zato što su bez svoje krivice i na svoju štetu ostali bez velikog broja kanala iz ponude na osnovu koje su se opredelili za konkretnog operatora odnosno konkretni paket!

Pri tome, RATEL je utvrdio da Pošta Net, za razliku od Supernove, jeste blagovremeno obavestila potrošače o nameri da ukine određene kanale, s tim što im je prećutala da imaju pravo na raskid bez plaćanja troškova, dok je grupacija Supernova u potpunosti pogazila svoju obavezu da najmanje mesec dana unapred obavesti potrošače na mogućnost da će im kanali biti ukinuti.

Dalje, RATEL je utvrdio da su i Radijus vektor i Pošta Net prekršili član 28 Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja (Službeni glasnik broj 58/2018) kojim je pored ostalog propisano da obaveštenje o izmenama pružanja usluge mora sadržati jasnu, detaljnu i nedvosmislenu informaciju o opisu planirane promene i pouku pretplatniku da ima pravo na jednostrani raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom u skladu sa članom 107 Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i da to obaveštenje mora sadržati opis uslova pod kojim je ugovor zaključen, kao i podatke o tome na koji način se menjaju ti uslovi, tako da pomenute informacije budu međusobno uporedive (tabelarni prikaz i sl).

RATEL je ocenio da je operator Radijus vektor – osim što je svoje obaveštenje trebalo da objavi najmanje mesec dana pre ukidanja kanala zajedno sa poukom o pravu na raskid ugovora bez troškova – trebalo da u tekstu obaveštenja „na jasan, detaljan i nedvosmislen način objedini sve informacije koje se tiču planiranih izmena uslova ugovora, tako da to obaveštenje bude po svom sadržaju u celosti u skladu sa članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnikom, uključujući i pravo pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je isti zaključen.

Što se Pošte Net tiče, RATEL je utvrdio da obaveštenje ovog operatora od 31.10.2019. godine obavestio „sadrži samo podataku o tome da operator nema potvrdu nastavka saradnje sa grupom Junajted medija, te da će od 01.12.2019. godine operator prestati sa emitovanjem TV kanala koji su pod zastupništvom navedene grupe, a koji su u okviru ponude operatora.“

„Dakle, da bi korisnik razumeo o kojim TV kanalima se radi, te kako će se to odraziti na ponudu kanala na osnovu koje je zaključio pretplatnički ugovor sa operatorom, i dalje, da li mu je to na korist ili nije, morao bi najpre znati koji konkretno kanali su pod zastupništvom grupe Junajted medija, a to nije dužnost nijednog korisnika da zna“, navodi se u dopisu RATEL-a Efektivi u vezi sa postupanjem operatora Pošta Net.

U nastavku su dopisi Tržišne inspekcije i RATEL-a:

TI1 TI2

R1 R2 R3 R4 R5