Dupla pobeda: ukinuta naplata rate po prodajnom kursu

Još jedna presuda koja je doneta na prvom ročištu, po tužbi našeg člana zbog jednostranog povećavanja kamate, kao i zbog primene prodajnog kursa u otplati kredita, koji je isplaćen po srednjem kursu.

Ovoga puta spor je izgubila Volks banka (sada Sber banka). Sud je opet potvrdio da je jednostrano povećavanje kamate dovelo do povrede dva zakona, i to Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima, gde se posebno ističu povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne prakse, kojima se obezbeđuje fer odnos prema korisniku.
Takođe, povećavanjem kamate je povređeno osnovno načelo ZOO-a a to j načelo jednakosti uzajamnih davanja ugovornih strana, jer ZOO propisuje da ugovorna obaveza mora biti određena, tj odrediva.
Drugo, korišćenje prodajnog kursa u otplati kredita je takođe dovelo do povrede jednakosti uzajamnih davanja na štetu korisnika, kome je kredit isplaćen po nižem, srednjem kursu. Nakon pravosnažnosti presude će se odlučivati o visini odštete sa zateznom kamatom, nastale po osnovu neosnovaog obogaćenja od strane banke.
Ova presuda dodatno utire put za obeštećenje korisnika kredita kojima su jednostrano povećavane kamate i otvara put i za obeštećenja po osnovu primene većeg kursa u otplati kredita i nadamo se da će naterati banke da ubuduće više vode računa o svojoj poslovnoj politici.
UBK Efektiva je do ovog trenutka, putem besplatne pravne pomoći koju pruža, pokrenulo oko 150 pojedinačnih tužbi zbog povećavanja kamate i primene pšrodajnog kursa, a do sada smo dobili oko 10-ak prvostepenih presuda u korist naših članova.
Takođe, pre dva meseca smo podneli i prvu kolektivnu tužbu u istoriji srpskog pravosuđa radi ukidanja valutne CHF klauzule i ovih dana očekujemo i datum prvog ročišta.