Nova pobeda: Alpha banka da ukine Ponder/ordev!

NBS je donela rešenje kojim od Alpha banke zahteva da ukine obračun promenljivog elementa Ordev za korisnike koji ovaj element nisu ugovorili.

Naime, korisnici stambenih kredita Alpha banke, koji su ugovore zaključili 2007, 2008, i delom 2009. godine ugovorili su promenljivu KS prema formuli 3m euribor + marža. Dodatno, ovi ugovori sadrže i odredbu o mogućnosti uvećanja KS za sve troškove utvrđene zakonskim propisima koje je Banka u obavezi da primenjuje, što u trenutku zaključenja ugovora iznosi 0 (nula). Ovako definisana odredba, ne ispunjava zakonsku obavezu odredivosti obaveze jer nije specificirana ni vrsta troškova ni zakonski propisi na koje se odredba odnosi a ni metodologija uticaja (formula).

Međutim, počev od aprila 2011. godine Alpha banka počinje da ovim korisnicima KS obračunava po formuli ponderisani 3m euribor + marža, gde ponderisani 3m euribor predstavlja veličinu 1,33 puta veću od  ugovorene – 3m euribor. U decembru 2011. godine Alpha banke nudi korisnicima Anekse Ugovora kojim uvodi novu promenljivu ORDEV čime vrši promenu formule po kojoj se računa KS na način da samo u decembru 2011. formula bude 3m euribor + marža, a već od januara 2012. da formula uključi i ORDEV. Većina korisnika ove Anekse ne potpisuje, a Banka se ponaša kao da su svi korisnici Anekse potpisali i odmah počinje sa primenom. Na taj način korisnicima koji su odbili da potpišu Aneks i uputili dopis Banci kojim iskazuju svoje neslaganje sa izmenom KS, vrše jednostranu izmenu bitnog elementa Ugovora – formule za formiranje KS. Obzirom da u decembru 2011. primenjuju ugovorenu KS, formalno u decembru vrše usklađivanje sa odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Međutim, ovo usklađivanje traje privremeno, samo jedan mesec. Već od januara 2012. počinje kršenje Zakona po 2 osnova: primena promenljivog a neodredivog elementa u iznosu većem od inicijalno ugovorenog (nula) i jednostrana izmena bitnih elemenata ugovora.

Citiramo jedan pasus iz konačnog odgovora NBS koji smo dobili od jednog korisnika:

Narodna banka Srbije je donela rešenje kojim je Alpha banci naloženo da u roku od 15 dana od prijema rešenja , promenljivu nominalnu kamatnu stopu utvrdi kao zbir tromesečnog Euribora i fiksne marže, kao i da iz Ugovora isključi odredbu kojom banka zadržava pravo da uveća kamatnu stopu za sve troškove utvrđene zakonskim propisima, kao i da u roku od 3 dana od otklanjanja nezakonitosti dostavi dokaz o tome NBS-u.

Pravda je spora ali dostižna, rečenica koja itekako važi u ovom slučaju. Poslednjih nekoliko meseci, neki korisnici kredita i duže, UBK Efektiva se aktivno bavila ovim problemom. Pisali smo banci, kao i NBS, obaveštavali javnost o ovom problemu i u nekoliko desetina slučajeva pomogli u pisanju prigovora. Pritisak je na kraju urodio plodom.

Ono što je bitno, NBS u ovom dopisu priznaje da je u postupanju Alpha banke bilo nezakonitosti te joj je naložila da iste otkloni. Za sada znamo da se ovo rešenje odnosi na kredite u kojima se ne spominje ponderisani Euribor a nadamo se da će uskoro iz NBS stići i detaljnije objašnjenje. Uskoro očekujemo i izveštaj, koji je NBS dužna da po novom Zakonu o zaštiti korisnika objavljuje kvartalno, u kom ćemo videti koje su banke kršile Zakon. Nema dileme, Alpha banka, po ovom rešenju, mora biti na tom spisku a to znači i da mora biti kažnjena u skladu sa Zakonom, jer je postupila suprotno članu 54. stav 2 i povredila odredbe člana 50. stav 1.tačka 23 Zakona o zaštiti korisnika.

Podsećamo:  Čan 50. stav 1. tačka 23. kaže da će se novčanom kaznom od 500.000 do 800.000 dinara kazniti banka ili davalac lizinga ako ne postupi u skladu sa članom 54, koji opet kaže da su davaoci finansijskih usluga dužni da do dana primene ovog zakona, ugovore koji su zaključeni do tog dana usklade sa odredbama člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. tog zakona na taj način da visina ugovorene promenljive a neodredive nominalne kamatne stope, odnosno promenljivog neodredivog elementa te stope ne može biti veća od njihove inicijalne visine (visine u momentu zaključenja ugovora).