Odgovor na zahtev banke za procenu nepokretnosti

Alpha banka je pred kraj prošle kalendarske godine korisnicima stambenih kredita uputila zahtev kojim ih poziva da urade ponovnu procenu nepokretnosti.

Napravili smo dopis, u skladu sa Odlukom NBS-a koja reguliše pitanje reprocena založenih nekretnina, pa pozivamo sve članove Efektive, kako korisnike kredita kod Alpha banke, tako i ostalih banaka, da se jave mejlom u u Udruženje kako bi dobili primerak odgovora koji mogu uputiti banci. Uz dopis se dostavlja i poresko rešenje za 2012. a sve je potrebno odneti lično u ekspozituru banke, u dva primerka, od kojih jedan ostaje klijentu.

U slučaju da banka, zbog manje vrednosti nekretnine iskazane u poreskom rešenju, što joj predstavlja problem zbog potencijalnih većih rezervisanja za kredit, insistira da procenu obavi ovlašćeni sudski procenitelj, lična je odluka svakog klijenta da se odluči za tu opciju, uz isključivu pisanu potvrdu banke da će trošak takve procene i snositi.

Mejl je office@efektiva.rs.