Otpis zatezne kamate

Nezakonitu zateznu kamatu banke mogu samo da obračunavaju, ali ne i da naplate, osim ako im korisnik kredita, u neznanju (većina ne zna), to uredno plati. Ovaj primer to potvrđuje…

Već smo pisali o taksi kreditima Pro Credit banke, u kojima je banka nezakonito povećavala kamate na već isplaćene kredite. Jedan od taksista, naših članova, koji je bio na korak od podnošenja tužbe protiv banke, ušao je sa bankom u pregovore i na kraju izdejstvovao povoljnije rešenje za sebe.

Naime, klijent se banci nekoliko puta obraćao pisanim prigovorima u kojima se žalio na povećanje kamate, a samoinicijativno je prestao da plaća rate kredita kako bi sam “kompenzovao” gubitak nastao uvećanjem kamate i kako bi naterao banku da njegove primedbe prihvati. Banka je prigovore odbijala kao neosnovane, a klijent se obratio i NBS koja je ponudila medijaciju. U zakazano vreme u NBS-u, predstavnici banke se nisu pojavili, pravdajući to nedovoljnim vremenskim periodom za “pripremu” (kao da lete na Mesec). Takođe su izrazili nezadovoljstvo da predstavnik Udruženja Efektiva bude prisutan na medijaciji, iako je najavljen u dopisu koji je poslat i banci i NBS.

Nakon toga, iz banke su pozvali klijenta da dođe na razgovor i tu mu ponudili da sa kredita u evrima pređe na dinarski kredit, sa fiksnom dinarskom ratom do kraja otplate. Međutim, kada je klijent uzeo nacrt ugovora i doneo ga u Udruženje na konsultacije, u njemu se moglo videti da banka nudi dinarski kredit sa fisknom (naglašeno) kamatnom stopom, ali i sa revalorizacijom duga u skladu sa rastom cena na malo (ukoliko ona bude veća od 10% godišnje). Već smo pisali o tome kako revalorizacija utiče na ostatak glavnice, tj kako se ona uvećava čime uvećava i mesečnu ratu kredita.

Uz naš savet, klijent je to odbio a nakon par dana su ga iz banke ponovo pozvali, ponudili mu brisanje dela o revalorizaciji kao i kompletne, po njihovoj stopi obračunate (0,5% dnevno), zatezne kamate za period koji je bio u docnji (oko 900 evra). U novi ugovor su uneli i manju stopu zatezne od 0,1% dnevno (opet nezakonito).

Ovaj primer pokazuje da su u bankama itekako svesni da zatezne kamate koje obračunavaju, naplaćuju samo zahvaljujući nedovoljnom znanju korisnika usluga, kao i da je moguće takve zatezne kamate poništiti.

Naročito su opasne, i za klijenta krajnje nepovoljne, situacije u kojima je, zbog docnje u otplati, potrebno uraditi reprogram ili refinansiranje kredita novim, gde banke u početni iznos novog kredita ubacuju i iznos ovako obračunate zatezne kamate, čime se na novi, veći glavni dug vraća veći iznos redovne kamate.