Pireus banka opet izgubila na Sudu časti!

Nakon što je drugostepeni organ Suda časti Privredne komore Beograda, vratio odluku na dopunu, prvostepeno Veće Suda časti ponovo je potrvdilo da je Pireus banka, jednostranim povećavanjem kamate, prekršila Kodeks poslovne etike i povredila dobre poslovne običaje i poslovni moral iz oblasti bankarskog poslovanja.

Osim ovih povreda, po mišljenju Suda, Pireus banka je povredila i osnovna načela obligacionog prava: ravnopravnost stranaka, načelo savesnosti i poštenja, i na taj način ovog korisnika kredita oštetila za iznos od oko 4.000 CHF.

Dakle, već smo pisali da je Pireus banka izgubila spor pred Sudom časti, koji je u ime 18 oštećenih klijenata vodio advokat Nikola Tomašević iz Beograda. Ovom ponovnom Odlukom je Sud časti potvrdio svoj prethodni stav, dopunivši ga izjavom oštećenog klijenta, čije je izlaganje Sud prihvatio kao verodostojno. Naime, oštećeni je izjavio da mu je, prilikom podizanja kredita, od strane direktora ekspoziture rečeno da kamata može ići samo “na dole”, tj da se može samo smanjivati a nikako povećavati, što se kasnije desilo. Oštećeni je izjavio da nikada ne bi prihvatio takav kredit da je u startu znao da banka može kamatu povećavati po svojoj volji.

Sud je ocenio da kamatna stopa nije bila određena na taj način da je klijent mogao u svakom trenutku znati kako se ona obračunava, jer banka u ugovoru nije precizirala neku od referentih stopa, niti neki drugi fiskni i unapred utvrđeni način izračunavanja, što je posledica očigledno tipskog ugovora. Takođe, banka nikada, prilikom povećavanja kamate, nije svojim klijentima objasnila na osnovu kojih parametara je to učinila, uzroke itd.

Prilikom izricanja ove Odluke, sud je našao da će se izrečenom merom uticati na Pireus banku da više ne vrši iste ili slične povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, kao i da ubuduće povede više računa o svom ponašanju u obavljanju svoje delatnosti, kako bi izbegla situacije u kojima može biti pozvana na odgovornost.

Podsećamo ovom prilikom da smo protiv Pireus banke pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, pokrenuli nekoliko desetina pojedinačnih tužbi putem besplatne pravne pomoći koju pružaju advokati sa kojima sarađujemo, a sve zbog jednostranog povećavanja kamate, po istom principu kako je gore opisano.

 

ZAJEDNO SMO JAČI!