Drugostepena presuda na Sudu časti!

Pireus banka je pravosnažno izgubila spor pred Sudom časti Privredne komore, zbog jednostranog povećavanja kamate na stambenim CHF kreditima u otplati.

Dakle, već smo ranije pisali da je 18 korisnika ovih kredita, preko punomoćnika advokata Nikole Tomaševića iz Beograda, podnelo tužbe Sudu časti u Beogradu, zbog jednostranog povećavanja kamate u ovim kreditima.

Drugostepeno veće Suda časti je  Odlukom konstatovalo da je Pireus banka kriva zato što je “unošenjem nejasnih, nepreciznih, neodredivih i neproverljivih elemenata, učinila povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u pružanju bankarskih usluga , te do znatne neravnoteže u obavezama i pravima ugovornih strana na štetu korisnika kredita, koji ni na koji način nije bio u prilici da kontroliše, prati i izračuna visinu kamatne stope, tokom otplatnog perioda stambenog kredita, što je u suprotnosti sa načelima savesnosti i poštenja, pravilima morala i dobrih poslovnih običaja.”

Podsećamo da odluke Suda časti nisu obavezujuće za strane u sporu ali će ova konačna Odluka biti jak vetar u leđa, uz sve već dobijene prvostepene presude na redovnom sudu.

Za sve koji hoće da tuže banku zbog povećavanja kamate i primene većeg kursa u obračunu anuiteta, obezbedili smo besplatnu pravnu pomoć.

ZAJEDNO SMO JAČI!