INFOSTAN -Opomene!

DESET NEPRAVILNOSTI U VEZI SA INFOSTANOVIM OPOMENAMA!

Udruženju Efektiva se svakodnevno javljaju desetine građana koji su početkom marta od JKP “Infostan tehnologije” dobili opomene pred utuženje za navodno ili stvarno neplaćene dugove za komunalije. Analizirali smo te opomene i ustanovili brojne nepravilnosti na njima i u vezi sa njima. Nepravilnosti se kreću od onih kojima Infostan pribegava već poslovično (neistinit roka za plaćanje, isticanje nedospelih potraživanja) do onih koje su karakteristične samo za ovu poslednju seriju navodno advokatskih opomena.

Po količini zabeleženih nepravilnosti, sve nas ovo umnogome podseća na čuvenu, zloglasnu aferu Infostan iz marta 2009. godine, kada je ovo nesavesno preduzeće za objedinjenu naplatu na oko 200.000 adresa poslalo preteće uplatnice, pune nezakonitih elemenata, koje su se odnosile na navodno utužena i navodno neplaćena potraživanja od 1999. do 2009. godine, pa sve to zbirno bez navođenja ijednog dokaza da je do utuženja stvarno došlo. Na stranu pitanje, na koje građani od nadležnih nisu dobili suvisao odgovor, zašto su potrošačima uopšte slate opomene-uplatnice ako ih je Infostan redovno utuživao?

Bitno je da su scene iz marta 2009. godine bile potpuno iste kao sada, u martu 2019: poslovnice Infostana preplavljene izbezumljenim građanima koji mašu priznanicama kao dokazima plaćanja – koje šalterski radnici, pak, ne priznaju kao dokaze, i poručuju im da je relevantno samo ono što im Infostan kaže da je tačno! Sve one medijske priče pravnih stručnjaka da račune starije od godinu dana ne treba čuvati mogu, izgleda, da se bace u vodu. U ondašnjoj aferi Infostan i u ovoj sadašnjoj aferi Infostan stradala je pravna sigurnost, stradalo je poverenje građana, a potrošači koji uredno plaćaju svoje obaveze napravljeni su budalama jer ih je Infostan pretvorio u nesavesne neplatiše. U vezi sa Infostanom Beograđanima se dešava Dan mrmota. A dešava se zato što Infostan nije snosio nikakve posledice zbog onog što je u martu 2009. godine uradio.

Da pređemo sad na analizu šest opomena pred utuženje, na kojima su istovrsne nepravilnosti obeležene istim bojama. Evo koje su to nepravilnosti:

 1. NEVERODOSTOJNA IDENTIFIKACIJA ADVOKATA

Infostan od januara ove godine koristi advokate za sastavljanje predloga za izvršenje i opomena pred utuženje. Na stranu sada pitanje zašto Infostan, pored svoje pravne službe koja radi za platu, angažuje advokate za krajnje formularan i jednostavan posao kao što je sastavljanje ove dva dokumenta, i zašto korišćenje advokata u ovu svrhu treba da plaćaju utuženi potrošači u izvršnom postupku. Pravo je pitanje da li angažovani advokati uopšte rade ovaj svoj posao. Dovoljno je da bacimo pogled na svih šest opomena: na svakoj je potpis i pečat advokata skeniran, što ukazuje na masovno umnožavanje potpisa i pečata. A šta kaže član 29 stav 5 Zakona o advokaturi? „Advokat je dužan da na svaku ispravu, dopis ili podnesak koji je sastavio stavi svoj potpis i pečat.“ Osnovano sumnjamo da advokati ove opomene nisu ni videli a kamoli ih potpisali i pečatirali. A sumnju produbljuje činjenica da opomenuti potrošači ne mogu da stupe u kontakt ni sa jednim od četiri advokata – Infostanova punomoćnika. Utvrdili smo takođe da od četvorice advokata dvojica nemaju kancelariju na adresama koje su naveli u opomeni. A kad se podsetimo izveštaja državnog revizora iz novosadskog preduzeća Informatika (2013), koji je utvrdio fiktivno korišćenje advokata za sastavljanje predloga za izvršenje (što je sve vreme radila Informatika) i podelu plena od naplaćenih fiktivnih troškova na ravne časti između advokata i Informatike, imamo sve razloge za sumnju da ni u slučaju Infostana advokati ne sastavljaju predloge za izvršenje, iako troškove njihovog angažovanja u ovu svrhu plaćaju građani u izvršnom postupku.

opomena 1

 

 1. OBMANA U VEZI SA POŠILJAOCEM OPOMENE

Građani po pravilu misle da im je koverta se opomenom stigla od advokata, zato što je u samom vrhu teksta opomene istaknuto ime advokata sa njegovom adresom i brojem telefona. Opomenu je, međutim, nije poslao advokat već Infostan, što je ovo preduzeće dužno da čini na osnovu člana 17 stav 2 Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda, a čak je u tekstu opomene istaknuto da se za sve nejasnoće u vezi sa njom građani mogu obratiti Infostanu. Međutim, kad vide tako krupno i istaknuto ime advokata, građani se uplaše pa počnu da zovu advokata ili mu upute pisanu reklamaciju, obično sa pitanjem zašto se od njih traži da plate nešto što su već platili. Odgovora nema, jer, kao što smo već naveli, ovi advokati ne komuniciraju sa građanima. Međutim, sasvim bi normalno bilo da komuniciraju pošto se navodno radi o punomoćnicima Infostana.

opomena 2

 

 1. NETAČNO NAVEDEN ROK ZA PLAĆANJE PO OPOMENI

Ovo je stara nepravilnost na Infostanovim opomenama, ali se njome niko nije bavio, pa je sada prilika da mi to učinimo. Naime, Infostan poziva potrošače da u roku od 8 (osam) dana izmire dug u celosti. A član 17 stav 2 Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda kaže nešto drugo: „Preduzeće za objedinjenu naplatu dužno je da pre pokretanja sudskog postupka, pisanim putem obavesti korisnika komunalnih usluga o osnovu i visini duga i odredi mu rok plaćanja navedenog iznosa, koji ne može biti kraći od 15 dana.“ Jasno je da je Infostan skraćivanjem roka sa 15 na osam dana samovoljno umanjio prava potrošača. Zato pozivamo grad Beograd, koji je osnovao ovo preduzeće, da natera Infostan da poštuje rečenu Odluku, koju je donela Skupština grada Beograda.

opomena 3

 

 1. NEPRAVILAN I PRAVNO NESIGURAN NAČIN DOSTAVE OPOMENE

Sve do skora je Infostan slao opomene pred utuženje preporučenom poštom, što je i logično i ispravno, jer ako potrošaču pretite prinudnom naplatom i ostavljate mu rok za dobrovoljno izmirenje njegovih obaveze pre pokretanja izvršnog postupka, on mora da zna od kog tačno trenutka počinje da teče taj rok. A taj trenutak je dan uručenje pošiljke. Ova poslednja tura od 140.000 opomena, prema svim dostupnim podacima sa terena, nije upućena potrošačima preporučeno već ih je poštar ubacio u sandučiće, što znači da službeni trenutak uručenja nije zabeležen. Kakve su posledice ovog ubacivanja opomena u sandučiće? Uspaničeni građani pojma nemaju ni kada je rok počeo da im teče ni kada rok ističe! Ovo je krajnje neozbiljno, nezakonito i neprofesionalno ponašanje Infostana, koje se ničim ne može pravdati. Tačno je da Zakon o izvršenju i obezbeđenju više ne predviđa obavezu poverioca da javnom izvršitelju dostavi dokaz kako je preporučenom poštom poslao izvršnom dužniku pisanu opomenu na adresu iz njegove lične karte, ali to i dalje ne znači da Infostan (iako on pred građanima tvrdi suprotno) nema obavezu slanja opomene. Obaveza slanja opomene postoji, i predviđa je, kao što smo videli, član 17 stav 2 Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda). A Infostan kao javno komunalno preduzeće ima obavezu da poštuje načelo pravne sigurnosti, kako u vezi sa dostavom tako važnog dokumenta kao što je opomena pred utuženje tako i u vezi sa jasnim određivanjem trenutka od kojeg za potrošača rok za plaćanje po opomeni počinje da teče.

Opomena 4

 1. PERIOD TOLERANCIJE NA KAŠNJENJE SKRAĆEN BEZ UPOZORENJA JAVNOSTI

Analizom svih prispelih opomena (ponavljamo, viđamo po nekoliko desetina opomena dnevno), ali i Infostanovih saopštenja u javnosti, došli smo do zaključka da je Infostan skratio period tolerancije na kašnjenje sa plaćanjem sa 10-11 meseci na samo tri meseca, tj na 90 dana. S obzirom na ovako drastično skraćenje, njemu je moralo da prethodi blagovremeno obaveštavanje javnosti, a ne da se obaveštavanje sprovodi nakon što je mera počela da se primenjuje. Na stranu što je ovakvo naglo skraćenje perioda opominjanja i utuživanja građana već viđeno sredinom decenije u slučaju novosadske Informatike, gde su se od toga najviše obogatili advokati koje je angažovala Informatika (preduzeće za objedinjenu naplatu slično Infostanu), jer od češćeg utuživanja češći su i prihodi od troškova tobožnjeg sastavljanja opomena i predloga za izvršenje (videti tačku 1 ovog pregleda nepravilnosti).

opomena 5

 

 1. PRETENZIJE INFOSTANA NA POTRAŽIVANJA KOJA NISU DOSPELA NA NAPLATU

Ne mogu se na opomenu pred utuženje stavljati potraživanja koja nisu dospela na naplatu, a Infostan to radi već poslovično. Datum dospelosti (kada poverilac ima pravo da potražuje plaćanje) uvek je napisan na računu, a nalazi se i na opomeni. Međutim, kada se pogleda svih šest opomena iz našeg primera, vidi se da su one sastavljene i poslate pre datuma dospeća januarskog računa.  A kao što rekosmo, to je redovna pojava sa Infostanovim računima, pa je to još jedno pitanje za grad Beograd kao osnivača Infostana i kontrolora njegovog rada.

opomena 6a

 

 1. KRIVOTVOREN DATUM DOSPEĆA

Tri opomene koje ovde prilažemo (obeležene brojevima 1, 3 i 6) sadrže niz meseci sa istovetnim datumima dospevanja obaveza, pri čemu je svaki od tih meseci i datuma vezan za konkretni račun, koji ima svoj mesec, godinu i IDENT broj. Tim pre postaje jasno da se radi o krivotvorenju datuma dospeća na opomeni jer, kad se pogleda svaki mesečni račun, vidi se da on dospeva poslednjeg dana u narednom mesecu. A samo Infostan može da objasni javnosti odakle mu ideja da samovoljno menja podatke sa računa koji po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju predstavlja verodostojnu ispravu. Jer ako Infostan OVO može da radi – da, kao u opomeni broj 3, može da napiše kako za sve mesece od maja 2017 do marta 2018 važi isti dan dospelosti, 30.04.2018. – kako mu se onda može verovati da se on ne bavi obmanjujućom poslovnom praksom i da ne manipuliše podacima iz računa i poslovnih knjiga. Kako se može verovati njegovim verodostojnim ispravama na osnovu kojih on, pred javnim izvršiteljima, pokreće izvršni postupak? Infostan je, zapravo, ogrezao u obmanjujućoj poslovnoj praksi i neobaveštavanju potrošača, za šta po Zakonu o zaštiti potrošača ali i drugim propisima može da snosi vrlo krupne posledice.

opomena 6b

 1. ISTICANJE ZASTARELIH POTRAŽIVANJA SA LAŽIRANIM DATUMOM DOSPEĆA, KAO DA RAČUNI NISU ZASTARELI

Na prethodnu tačku se nadovezuje činjenica da je u opomenama broj 3 i broj 6 istaknut istovetan, lažiran datum dospeća, koji je primenjen na čitav niz jasno zastarelih potraživanja (zaokruženo ljubičastom bojom). Šta to znači? Da je, sa jedne strane, netačno da Infostan kroz opomene ne potražuje zastarela potraživanja, a da se sa druge strane kroz prepravljanje podataka vadi na to da nijedno od tih potraživanja nije zastarelo jer je on samovoljno odredio da su datumi dospeća svih tih mesečnih potraživanja isti i da padaju unutar roka zastarelosti. Na stranu poreklo ovih potraživanja – u opomeni broj 6 sa četrdesetak mesečnih potraživanja (ima ih toliko da je listing na dve strane!) računi su zapravo uredno izmireni, ali se Beogradski vodovod i kanalizacija kao učesnik sistema objedinjene naplate naknadno javio sa fantomskim potraživanjem za prethodne tri i po godine, pa je to potraživanje naknadno rapoređeno na četrdesetak meseci, što je ovom opomenom naknadno prikazano kao da se radi o neplaćenim računima! Podsećamo na činjenicu da je svako mesečno potraživanje u opomenama vezano za vrlo konkretan mesečni račun koji ima svoju broj (godinu, mesec i IDENT broj), pa se pregledom samih računa može utvrditi da se cifre iz opomene razlikuju od cifara iz računa. Dakle, ovo je još jedan oblik čuvenog Infostanovog sindroma „vi možda verujete da ste platili svoje račune i imate dokaz za to, ali mi vam kažemo da ih niste platili, I bolje je za vas da nam verujete na reč, jer ćemo vas inače predati izvršiteljima”.

 

 1. PRIMENA SALDO SISTEMA NA RAČUNE POSLE APRILA 2018.

Infostan je navodno u maju 2018. godine obustavio primenu saldo sistema, koji mu je služio da svakom uplatom potrošača automatski namiri najstarije neutuženo potraživanje prema njemu (makar ono bilo zastarelo). Međutim, opomene broj 2 i 5 sugerišu da se saldo-sistem i dalje primenjuje – pogledajte čudno umanjenu cifru na prvom mesecu istaknutom u ove dve opomene (zaokruženo zelenom bojom) a koja je karakteristična za Infostanove saldo-muljarije za čije je rastumačivanje građanima potreban veštak računovodstvene struke!

 

 1. PRETENZIJE NA PLAĆENA POTRAŽIVANJA
 2. O Infostanovim pretenzijama na plaćena potraživanja građana primenom obmanjujuće poslovne prakse smo mnogo puta pisali, a ovom prilikom možemo da dodamo nov podatak da je deljenjem jedinstvene uplatnice (zvaničan naziv za objedinjeni račun) na tobož različite dokumente (sa čime javnost nikada nije bila upoznata, pa je blizu dva miliona Beograđana dovedeno u zabludu) Gradsko veće grada Beograda izašlo iz okvira svojih ovlašćenja i tačkom 6 svog pravno višestruko spornog Zaključka br 3-2034/11-GV od 10.11.2011. pokušalo da izigra smisao Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda, koju je donela Skupština grada Beograda i čije odluke Gradsko veće ne sme da derogira svojim zaključcima. A Odluka predviđa jedinstvenu uplatnicu kao jedan dokument za plaćanje koji važi isključivo za tekući mesec u godini i mora da sadrži datum dospeća. Tajnom podelom tog dokumenta na tobož različite dokumente (račun, nalog za uplatu i priznanica), Infostanu je omogućeno da tamo gde mu odgovara (nalog za uplatu i priznanica koji se prilikom plaćanja otcepljuju od ostatka računa) ukloni oznake meseca, godine i dospeća, kako bi sutra mogao pred potrošačem i sudom da tvrdi kako plaćenim računom nije namireno konkretno mesečno potraživanje na koje se račun odnosi već je, zbog izostanka navedenih oznaka na otcepljenoj uplatnici, namireno najstarije neutuženo potraživanje prema potrošaču. Iz poslednjih šest godina nam je veoma dobro poznato da su građani utuživani za cele plaćene godine usled primene ove obmanjujuće poslovne prakse (obmanjujući izgled računa) u službi saldo sistema. Takođe nam je poznato da je Infostan u maju 2018. ukinuo sporni sistem (bez priznanja da je taj sistem sve vreme bio nezakonit zbog oslanjanja na neinformisanosti građana i obmanjujući izgled računa-jedinstvene uplatnice), da je vratio stari sistem od pre novembra 2011, i da je na uplatnice i priznanice kao sastavne delove objedinjenog računa (“jedinstvene uplatnice”) vratio oznake i meseca i godine, što znači da se građanima koji su plaćali Infostanovim uplatnicama od maja 2018. godine ne sme dešavati da dobijaju opomene pred utuženje za plaćena potraživanja iz ovog perioda. Nažalost, i takve opomene viđamo, pa se postavlja pitanje da li je saldo-sistem stvarno ukinut ili nije. Tim pre zbog onog što smo pomenuli u tački devet ovog pregleda nepravilnosti – da je iznos sa prvog istaknutog meseca u opomeni čudnovato umanjen u odnosu na ostale mesece. A moramo da ukažemo i na činjenicu da Infostan na uplatnice i priznanice jeste vratio mesec i godinu, ali da nije vratio datum dospeća, što je takođe morao da uradi, kako bi račun-objedinjena uplatnica ponovo bila u skladu sa odlukom grada o načinu plaćanja komunalnih usluga!