IZMENE I DOPUNE ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Predstavnici potrošačkih organizacija Efektiva iz Beograda i Propsperitet iz Novog Sada učestvovali su 13. aprila u javnoj raspravi o nacrtu izmena i dopuna Zakona o komunalnim delatnostima.

Nijedna potrošačka organizacija nije bila pozvana na ovaj skup, održan u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu, iako se radi o izuzetno važnom zakonu i za potrošače i za celo društvo, o zakonu čija dugogodišnja neusklađenost sa drugim zakonima – pre svega Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o energetici – nanosi građanima ogromne štete a pružaocima komunalnih usluga pruža neslućene mogućnosti za ostvarivanje ekstraprofita. Kada se potrošačke organizacije na ovakve skupove ne pozivaju, to je siguran znak da država u njima ne prepoznaje relevantnog sagovornika i da prednost daje interesima onih koje poziva, a to su pre svega monopolistička komunalna preduzeća koja su krave-muzare svojih osnivača: lokalnih samouprava. To smo i jasno istakli kao zamerku u javnoj raspravi, a organizatori su obećali da se to više neće ponavljati.

Da se naše dve organizacije same nisu pozvale na javnu raspravu (za čije postojanje su saznale izokola, a ne kroz medije), glas pružalaca komunalnih usluga bio bi jedini koji bi se tamo čuo, a na licu mesta smo imali priliku da čujemo šta taj glas, odgajan i kultivisan u okolnostima monopola, poručuje i državi i potrošačima: Cene usluga treba da budu „ekonomske“ i da se kroz njih „ne vodi socijalna politika“, potrošači treba da plaćaju račune za usluge nezavisno od toga da li im se usluga stvarno pruža, pa im ne treba davati zakonsko pravo da im usluga bude isključena na njihov sopstveni zahtev, a toplane treba da budu izuzete iz režima Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima jer kod usluge daljinskog grejanja „važe zakoni fizike“.

Naravno da smo se pobunili, i to žestoko, jer potrošači po zakonima ove zemlje nisu dužni da doživotno izdržavaju pružaoce komunalnih usluga. Takođe smo se potrudili da budemo i konstruktivni, pa smo predložili:

  • Da se postojeći Zakon o komunalnim delatnostima, donet 2011. godine, uskladi sa izmenama Zakona o energetici i Zakona o zaštiti potrošača iz 2014. u smislu da se oduzme pravo lokalnim samoupravama da one odlučuju da li će pružaoci komunalnih usluga zaključivati pojedinačne ugovore sa krajnjim korisnicima (i potrošačima) ili neće. Ukratko, tražili smo da i u Zakonu o komunalnim delatnostima piše ono što već piše u članu 86 Zakona o zaštiti potrošača i članu 360 Zakona o energetici: da se ugovori sa krajnjim korisnicima moraju zaključivati. A odlično nam je poznato zašto i koliko ovu svoju obavezu izbegavaju pružaoci usluga, a naročito toplane.
  • Da se članu 13 stav 5 Zakona o komunalnim delatnostima koji glasi: „Odluka skupštine jedinice lokalne samouprave, koja propisuje opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika komunalnih usluga neposredno se primenjuje na sve ugovorne odnose vršilaca komunalne delatnosti sa korisnicima komunalnih usluga kao opšti uslovi poslovanja“ dopuni rečenicom da odredbe tih odluka moraju biti u skladu sa zakonima kojima se uređuju obligacioni odnosi i zaštita potrošača, kao i sa posebnim zakonima koji uređuju pojedinačne komunalne delatnosti. Insistiramo na ovoj dopuni zato što i lokalne samouprave i pružaoci komunalnih usluga žmure na činjenicu da su odluke skupština jedinica lokalnih samouprava podzakonski akti koji moraju biti u skladu sa zakonima ove zemlje, u skladu sa ustavnim načelima hijerarhije pravnih akata i jedinstva pravnog poretka Republike Srbije – što po pravilu nije slučaj, pa se ovim podzakonskim aktima vrši bezobzirno derogiranje sistemskih i sektorskih zakona u korist pružalaca usluga-monopolista i njihovih osnivača-lokalnih samouprava koje pune budžete od ekstraprofita komunalnih preduzeća ostvarenog naplatom računa za komunalne usluge koji se, suprotno zakonima, isporučuje potrošačima nezavisno od kvaliteta i merenja usluge i nezavisno od toga da li se potrošačima usluga pruža i bez obzira na njihovo zakonsko pravo da uslugu ne plaćaju onda kad ne žele da je imaju.   

Nacrt izmena i dopuna Zakona o komunalnim delatnostima predviđa pravo korisnika usluge da mu na njegov zahtev bude obustavljena usluga, ako bi to obustavljanje bilo duže od godinu dana. Veoma je dobro što je ova odredba uvedena, zbog usklađivanja sa drugim propisima, ali je jako iznervirala predstavnike toplana i sindikata komunalnih preduzeća, naviklih na stalne prihode i profit u okolnostima monopola a nezavisno od činjenice da li se usluga pruža odnosno da li korisnik ima potrebu za njom. Oni, naravno, traže da se isključenje na zahtev potrošača ne dopusti (zbog „zloupotreba“ i „zakona fizike“), a mi smo izričito zatražili da ova odredba ostane u nacrtu, s tim što smatramo da je rok od godinu dana predugačak i da bi trebalo da bude kraći. Razlog su svi oni vlasnici vikendica koji tek povremeno, par puta godišnje, borave u njima a moraju plaćati uslugu npr odnošenja smeća kao da su non stop u vikendici i kao da non stop proizvode otpad.

U javnoj raspravi smo takođe ukazali da je potrebno sprečiti da se ljudima koji žive na teritoriji jedne lokalne samouprave a imaju kuću na teritoriji druge lokalne samouprave naplaćuje održavanje grobnog mesta na obe lokacije u situaciji kad korisnik ima grobno mesto na teritoriji jedne lokalne samouprave a na teritoriji druge mu se „usluga“ naplaćuje prosto zato što tamo ima kuću pa mora da plaća nezavisno od potrebe za uslugom jer je aktom lokalne samouprave tako propisano.

U pogledu naših predloga pozvani smo na razgovore u resorno ministarstvo, što smo prihvatili. O daljem razvoju događaja ćemo vas blagovremeno izveštavati.

Na javnoj raspravi je u ime Prosperiteta učestvovao predsednik tog udruženja Radomir Ćirilović a u ime Efektive pravnik u tom udruženju Jovan Ristić.