Knjiga NEVIDLJIVI ZAKON – Online za skidanje!

Poštovani potrošači,

U prethodnih gotovo godinu dana, Udruženje potrošača Efektiva bilo je nosilac projekta Protiv nevidljivosti Zakona o zaštiti potrošača – stvarna zaštita prava potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa, kao grantista u okviru projekta “Pripremi se za učešće” koji finansira Evropska unija a zajednički sprovode Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike kroz portal European Western Balkans (CSP/EWB).

U sklopu Efektivinog projekta nastala je i knjiga-studija NEVIDLJIVI ZAKON: NEPRIMENJIVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA PRED SUDOVIMA U BEOGRADU I PANČEVU koju je napisao naš kolega, pravnik Jovan Ristić.

U knjizi se najpre analizira zakonski okvir zaštite potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa (komunalne usluge, električna energija, telekomunikacione usluge) u periodu od 2010. do 2020. godine, otkako se u Srbiji primenjuje evropska koncepcija te zaštite, a na osnovu Sporazuma o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.

Analizira međusobni odnos Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o komunalnim delatnostima i Zakona o energetici, a analizira se i njihov status u sklopu jedinstvenog pravnog poretka Republike Srbije.

U knjizi se razmatraju i razlozi nevidljivosti Zakona o zaštiti potrošača, to jest sagledavaju se prepreke njegovoj primeni (ali i primeni drugih propisa relevantnih za potrošače) pred sudovima iako je Zakon o zaštiti potrošača sistemski zakon čija je primena obavezujuća i čija se primena ne može isključivati posebnim, sektorskim zakonima kao što je Zakon o komunalnim delatnostima, a naročito se njegova primena ne može isključiti uredbama i opštim aktima lokalne samouprave kao podzakonskim aktima niže pravne snage od zakona.

Što je najvažnije, u NEVIDLJIVOM ZAKONU se kroz analizu sudske prakse osnovnih i viših sudova u Beogradu i Pančevu i kroz analizu brojnih sudskih presuda, sagledavaju veoma štetne posledice neprimenjivanja propisa o zaštiti potrošača u Srbiji, na primerima:

  • Saldiranja i uračunavanja uplata po računima pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa (primeri beogradskog Infostana i Elektroprivrede Srbije)
  • Zaključavanja potrošača daljinskog grejana u ugovornom odnosu sa toplanom i naplate fiksnog dela cene daljinskog grejanja potrošačima koji su se isključili sa toplovodne mreže ili im je pružanje usluge obustavljeno, tj naplate cene za uslugu koja se ne pruža (primer JKP Grejanje iz Pančeva)
  • Nepravičnih odredbi u ugovorima telekomunikacionih operatora, too jest naplate naknade štete odnosno ugovorne kazne za prevremeni raskid ugovora sa operatorom.

Studija NEVIDLJIVI ZAKON predstavlja nastojanje da se makar na teritorijama Beograda i Pančeva mapiraju ključni problemi potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa koji dobijaju sporne sudske epiloge, da se na primeru ovih problema mapiraju izazovi sa kojima se potrošači generalno susreću kad izađu pred sud, sa ili bez advokata, i da se na osnovu rezultata krene u sistemsko otklanjanje problema.

Osim članicama radne grupe za poglavlje 28 (ali i članicama radnih grupa za druga poglavlja oput 8 i 23) Nacionalnog konventa o EU, studija NEVIDLJIVI ZAKON je namenjena i donosiocima odluka, kako u ministarstvima nadležnim za zaštitu potrošača, telekomunikacione usluge, energetiku, lokalnu samoupravu i pravosuđe, tako i u jedinicama lokalne samouprave koje su osnivači i vlasnici komunalnih preduzeća.

Studija je namenjena i trgovcima usluga, koji će morati da uvaže novu pravnu stvarnost stvorenu Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU i Zakonom o zaštiti potrošača iz 2014. godine, ali i da se prilagode sve snažnijim zahtevima za stvarno unapređenje zaštite potrošača u skladu sa evropskom praksom i sa izazovima koje donosi konkurencija, nove tehnologije, klimatske promene i prelazak na zelene vidove energije.

Studija je takođe namenjena stručnoj javnosti, radi podizanja njene svesti o potrošačkom pravu kao izdvojenoj grani prava.

Na posletku – a zapravo na PRVOM MESTU – studija je namenjena najširoj javnosti, to jest samim potrošačima. Na kraju krajeva, potrošač je i državni funkcioner i lokalni funkcioner i narodni poslanik i  lokalni odbornik, i rukovodilac pravnog lica koje pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa, i aktivIsta organizacije civilnog društva, i novinar, i sudija, i advokat, i javni izvršitelj i javni beležnik. Čim izađu sa posla, svi oni postaju potrošači, i suočavaju se sa istim nedaćama sa kojima se suočavaju njihovi sugrađani kad pribavljaju usluge od opšteg ekonomskog interesa za svoje lične potrebe ili potrebe svoga domaćinstva, to jest za svrhu koja je nekomercijalna.

Potrošač je univerzalna kategorija, a potrošačka prava su ljudska prava. Svakoga od nas!

Knjigu u PDF formatu možete skinuti klikom na OVDE!

Korice knjige možete skinuti klikom na OVDE!