Pravo na zamenu akumulatora!

U zimskom periodu, sa nižim temperaturama, potrošači se pojačano žale na saobraznost (ispravnost) akumulatora u svojim vozilima.

Česte su i primedbe vozača (potrošača) da trgovci odbijaju reklamacije, pravdajući to neispravnošću vozila ili „preteranom“ eksploatacijom akumulatora.

Koja su prava potrošača?

Jedno od osnovnih prava potrošača je pravo na informisanost. Članom 2. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), definisano je pravo na obaveštenost, tj raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga.

Članom 12. je predviđena obaveza trgovca da pre sklapanja ugovora (kupovine) potrošača, između ostalog, obavesti o osnovnim obeležjima robe. Reč „obeležje“, izvedeno preko sinonima, znači karakteristika, svojstvo, kvalitet itd.

Dakle, ako trgovac u odbijenici reklamacije navede kao razlog „preteranu eksploataciju“ proizvoda, on je bio u obavezi, da pre kupovine, potrošača obavesti od značenju tog termina i njegovim parametrima, kako bi potrošač znao šta kupuje i koje su granice prihvatljive eksploatacije. Ako to nije uradio, ne može se pozivati na okolnost, na koju nije upozorio potrošača, pre zaključenja ugovora (kupovine).

Ako trgovac na ovaj način prekrši član 12. ZZP, rizikuje novčanu kaznu u iznosu od 50.000 din, prema članu 188.ZZP.

Članovima od 49. do 52. ZZP, definisan je pojam saobraznosti, kao i rokovi i teret dokazivanja.

Prodavac je za saobraznost odgovoran 24 meseca od dana kupovine. U prvih 6 meseci tog roka, obaveza prodavca je da dokaže saobraznost, posle toga taj teret pada na potrošača.

Dakle, ako je akumulator pokazao nedostatke u prvih 6 meseci, trgovac ne sme odbiti reklamaciju bez da je potrošaču dokazao ispravnost proizvoda. Tu ispravnost on može dokazati odgovarajućim ispitivanjem i merenjima (obično akumulator pošalju u svoj ili neki drugi servis), koji moraju biti takvi, da potrošaču na jasan način dokažu tvrdnju prodavca. Ako je nedostatak nastao nakon isteka tih prvih 6 meseci, trgovac nema obavezu dokazivanja, već će tada (uglavnom) formalno odbiti reklamaciju sa nekim izgovorom.

U praksi se često dešava da prodavac odbije reklamaciju, pravdajući neispravnost akumulatora, neispravnošću elektro instalacija na vozilu (neispravan potrošač na vozilu koji „vuče“ struju ili neispravan punjač (alternator) akumulatora). Tada potrošač može izvršiti proveru akumulatora na nekom drugom mestu (servis ili firma specijalizovana za ispitivanje). Ako ta provera potvrdi tvrdnju prodavca, potrošač gubi argumentaciju za nastavak sporenja. Ako druga provera pokaže suprotno, potrošač je može iskoristiti za podnošenje nove reklamacije. Druga opcija je da se odmah izvrši provera elektro instalacija na vozilu, pa da se sa potvrdom ispravnosti uloži nova reklamacija.

Ako ni tada prodavac ne prihvati reklamaciju, potrošaču preostaje medijacija (koja za sada ne daje nikakve rezultate) i pokretanje potrošačkog spora pred nadležnim sudom, uz veliku izvesnost za pobedu u sporu, uz prethodno dokumentovana ispitivanja koja dokazuju neispravnost akumulatora i ispravnost elektro instalacija na vozilu.