Raskid ugovora sa Telenor-om!

Mobilni operator Telenor, je dana 8.11.2021. obavestio svoje korisnike da je izvršio povećanje cena usluga. Prava potrošača u tom slučaju, predviđena su članovima 89. Zakona o zaštiti potrošača, kao i članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Član 89. ZZP kaže:

Potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenim u obaveštenju trgovca, kao i u pogledu kvaliteta pruženih usluga.

Potrošač je dužan da uplati iznos za usluge koje su mu pružene do raskida ugovora.

Član 107. ZEK kaže:

Pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Dakle, prema odredbama oba zakona, potrošač može da raskine ugovor sa Telenor-om. Šta su posledice raskida?

  1. Potrošači koji su potpisali ugovor sa minimalnim periodom trajanja (na 12 ili 24 meseca), isti mogu raskinuti bez plaćanja ikakvih penala, bez obzira na to da li su do trenutka raskida, koristili bilo kakav popust na pruženu uslugu. Dokaz za to je Rešenje ministarstva trgovine, kao i RATEL-a, u sličnom postpuku koji je vođen protiv kablovskog operatora po istom osnovu, tj zbog povećanja cene usuge.

Pomenuta rešenja možete pronaći na ovim linkovima:

  • Potrošači koji su uz ugovor, preuzeli i neki od uređaja na otplatu na rate (mobilni telefon, tablet, oprema), prema Zakonu o obligacionim odnosima, član 132 i član 549, imaju dve opcije:

Prva je definisana navedenom odredbom i predviđa da svaka ugovorna strana treba da vrati onoj drugoj, onoj što je od nje primila. To znači da potrošač vraća uređaj, a Telenor njemu vraća sve dotadašnje uplate po osnovu otplate uređaja.

Druga opcija je da potrošač u celosti otplati uređaj, po ceni koja je predviđena ugovorom, umanjeno za ono što je plaćeno do trenutka raskida.

Potrošači koji su uređaje uzeli na otplatu putem kredita Mobi banke, ili neke druge, nastavljaju sa otplatom uređaja po ugovoru koji imaju sa bankom, a uređaj zadržavaju.

Da li Telenor ima pravo da ugasi ili zadrži brojeve koji su predmet raskida ugovora?

Pojavile su se informacije da službenici Telenor-a govore korisnicima da će izgubiti svoje brojeve, tj da će ih Telenor zadržati, u slučaju raskida ugovora. Telenor nema pravo na to.  Pravilnikom o prenosu mobilnih brojeva iz jedne mreže u drugu, koji se nalazi na sajtu RATEL-a, upravo je predviđeno suprotno, pa tako u članu 3. Pravilnika stoji:

Operatori su dužni da svim korisnicima, prilikom promene operatora, omoguće zadržavanje njihovog postojećeg broja…

Postoje izuzeci od toga, a oni se odnose na slučajeve kada je zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun, kada je zahtev podneo neregistrovani korisnik, broj je ukraden itd, ili ako postoje neizmirena dugovanja od strane korisnika. Ni ovo poslednje ne predstavlja problem, jer nakon raskida ugovora i isplate onoga što je potrošač koristio do dana raskida (redovan račun za uslugu), uklanja se i ta prepreka za realizaciju prenosa broja.

Postoji i opcija koja predviđa da se broj ne može prenositi u drugu mrežu pre minimalnog korišćenja u postojećoj mreži od bar 3 meseca. Međutim, članom 9. stav 2. Pravilnika, definisano je da operotor ni to ne može koristiti kao razlog za odbijanje zahteva, ako je došlo do promene uguvornog odnosa (što povećanje cene jeste), nakon čega je došlo do raskida ugovora.

Dakle, ne postoji način da Telenor zadrži nečiji broj. Ako bi došlo do pokušaja toga, korisnik odmah treba da se obrati RATEL-u na mejl ratel@ratel.rs

Pravilnik o prenosivosti moblinog broja možete pronaći na ovom linku:

https://www.ratel.rs/sr/page/prenos-broja

NAPOMENA: Raskid ugovora podnesite pisanim putem, fizičkom predajom zahteva u poslovnici (što preporučujemo), uz dva primerka, od kojih jedan overeni ostaje kod potrošača, kao dokaz. Druga opcija je mejlom na adresu Telenor-a reklamacije@telenor.rs

Treća opcija je Poštom na adresu, ali tako nemate dokaz šta ste poslali u pošiljci.

Tekst Izjave može biti ovakav:

Na osnovu člana 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, zbog povećanja cene usluge, izjavljujem da nisam saglasan sa istom i želim raskid ugovora (opciono ubaciti br. Ugovora, nije neophodno).

Oni koji žele da vrate uređaj, mogu da ubace i sledeću rečenicu:

Saglasno članu 132. Zakona o obligacionim odnosima, želim da vratim uređaj koji sam preuzeo/la, a da mi kompanija Telenor vrati sve uplate po osnovu otplate uređaja, koja sam imao/la da sada (ovo ne važi za one koji otplaćuju uređaj preko Mobi banke).

Na vrh izjave staviti podatke operatora: Telenor doo, Omladinskih brigada 90, Beograd, a na dno Izjave upisati svoje lične podatke, adresu, JMBG i potpisati se!

VAŽNO! Rok za predaju Izjave o raskidu ugovora je 8.12.2021. (30 dana od dana obaveštenja o povećanju cena). Ko to ne uradi do tada, GUBI pravo na raskid ugovora po gore opisanim uslovima!