Alpha banka ažurira kreditnu dokumentaciju

NBS još pre oko 3 meseca donela Rešenje kojim je Alpha banci naloženo da ukine obračun pondera/ordeva i vrati višak naplaćenog novca građanima. Ipak, Alpha banka to do ovog trenutka nije učinila prema svim korisnicima.

Iako je 5 meseci trajalo naše dopisivanje sa bankom i NBS i iako je banka i novčano kažnjenja zbog jednostrane primene pondera/ordeva, Alpha banka nije ispunila sve obaveze prema svojim korisnicima:

–  da prema svima realizuje povraćaj NEZAKONITO naplaćenog iznosa na bazi jednostrano uvećane kamatne stope,

–  da obračuna i isplati zateznu kamatu na nezakonito korišćena sredstva

–  da obračuna i isplati iznos štete nastao kao rezultat pogrešne strukture naplaćenih anuiteta (veće učešće kamate u odnosu na glavnicu)

Ovih dana klijentima ove Banke stiže dopis u kome Banka od njih zahteva dostavljanje dokumentacije radi ažuriranja kreditnog dosijea podacima o zaradi klijenata.

Korisnici stambenih kredita kod ove Banke,  koji su ugovore zaključili nakon novembra 2009. (ugovori sa odredbom o ponderisanom euriboru) imaju u tački
13.2 Ugovora definisanu obavezu da Banku obaveste o promeni zarade.

Opasnost koja se ovde krije je sledeća : za korisnike kojima je u ovom trenutku odnos rata/plata veći od 0,5 (plata nije duplo veća od rate) Banka može, po prijemu tražene dokumentacije, zahtevati i dodatna sredstva obezbeđenja u vidu administrativne zabrane na dodatnu zaradu uvođenjem npr. solidarnog dužnika (bračnog druga, roditelja i sl.). Sve to u cilju kako bi se ovaj odnos smanjio ispod 0,5. Ukoliko korisnik odbije da priloži to dodatno obezbeđenje, banka može kredit proglasiti dospelim.

Obzirom da je Banka predmetno pismo uputila kao običnu pošiljku (pošiljka ubačena u sanduče bez dokaza o prijemu) za sada korisnici kredita mogu ovo pismo ignorisati i ponašati se kao da ga nisu ni dobili. Pored toga postoji još jedna stvar koja ne ide Banci u prilog. Ažurnost kreditnog dosijea podrazumeva, prema aktima NBS, postojanje u kreditnom dosijeu i svih izmenjenih planova otplate (tačka 30. stav 2. alineja 7. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke). U dosadašnjem periodu otplate, za prosečan kredit koji je već 5 godina u otplati to je 20 izmenjenih planova otplate, potpisanih i od strane korisnika i od strane Banke.

Obzirom da Banka nema potpisane do sada sve izmenjene planove otplate, pošto ih, verovatno u cilju uštede, nije ni sačinjavala do decembra 2011, smatramo da u svakom slučaju, bilo da će korisnici kredita dostaviti dokumentaciju o visini zarade ili ne, kreditni dosije ostaje neažuriran.

Dalje, tačkom 31. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, predviđeno da se potraživanja od dužnika za koga banka ne raspolaže ažurnim kreditnim dosijeom klasifikuje u kategoriju D za koju je NBS utvrdila obavezu obavezne rezerve u iznosu od 100% potraživanja. Na taj način se banci povećavaju troškovi poslovanja, jer u tom slučaju mora da izdvoji dodatni novac (u visini ostatka duga kredita) na ime rezervisanja kredita, u korist računa NBS-a.

Smatramo da, ukoliko Alpha banka želi te podatke/dokumente, mora prvo da izmiri sve svoje odavno dospele obaveze prema korisnicima pa tek onda može da očekuje korektnu saradnju po pitanju dostave traženih podataka i dokumentacije.