HYPO banka izgubila još jedan spor

Došli smo do saznanja da je HYPO banka nedavno izgubila još jedan spor u vezi sa podizanjem marže u stambenom CHF kreditu.

Dakle, kao i u prethodnom slučaju o kom smo pisali, radi se o prvostepenoj presudi koju je HYPO banka izgubila, po istom osnovu kao i prethodnu, a koja se odnosi na povećanje marže u skladu sa “poslovnom politikom”. Opet je Sud odbacio tu odredbu kao ništavu i protivnu opštim načelima Zakona o obligacionim odnosima, koja se odnose na ravnopravnost stranaka i fer odnos prema korisniku, što ovde očito nije bio slučaj.

Takođe, ova odredba je ništava jer ne predstavlja bliže određenje kriterijuma za određivanje visine kamatne stope, pa je kao takva neodrediva.

Ugovorne norme moraju biti u skladu sa imperativnim propisima i sa opštim pravilima ugovaranja. Neka od tih pravila su – jednakost ugovarača, zabrana zloupotrebe prava, ekvivaklentnost davanja, predvidivost obaveza… Ovo su načela koja proizilaze i dobrih običaja i morala. Utoliko sam na stanovištu da je odredba ugovora po kojoj jedna ugovorna strana može jednostrano izmeniti kamatu u skladu sa svojom poslovnom politikom, ništava, odnosno da kao takva ne proizvodi pravno dejstvo. Da bi druga ugovorna strana ostvarila pravo na zaštitu od ovakve zloupotrebe neophodno je da ishoduje sudsku odluku kojom se takva ništavost utvrđuje a posledično i nalaže vraćanje novca koji je po takvom osnovu naplaćen – kaže za naš sajt advokat Nikola Stevanić iz Novog Sada.

Poseban slučaj izigravanja prava uočio sam u predmetima gde su banke podigle kamate svojim bivšim zaposlenima nakon što im je prestao radni odnos. Ova lica su imala povoljniji status prilikom kreditiranja i nižu kamatu da bi im nakon prestanka radnog odnosa banke digle istu na komercijalni nivo. Ovo svakako nije u skladu sa izmenom poslovne politike banke jer smatram da promena poslovne politike postoji samo kada se menja u odnosu na sve klijente a ne samo u odnosu na bivše zaposlene. Ovde se dakle radi i o ništavim odredbama kojima se banka ovlašćuje da diže kamate u sklau sa poslovnom politikom ali  i o pozivanju na poslovnu politiku kada ona nije doneta da bi se primenila na sve klijente već samo na jednu grupu klijenata.