Banke prodaju stanove mimo NKOSK-a

U poslednjih par nedelja nam se javilo nekoliko građana, korisnika stambenih kredita, čije založene stanove banke prodaju a bez da su o docnji obavestile NKOSK.

Korisnici stambenih kredita osiguranih kod NKOSK-a imali su obavezu, da pre isplate kredita, uplate određeni iznos novca (par hiljada EUR) na ime premije polise osiguranja kredita kod NKOSK. Već smo pisali o tome čemu služi premija osiguranja i kakva je njena korist za klijenta a koja za banku. Ali, teorija je jedno a praksa drugo.

Imali smo prilike da se upoznamo bliže sa dva ugovora o stambenim kreditima osiguranim kod NKOSK-a, u kojima dužnici ne izmiruju redovno svoje obaveze i gde su banke pokrenule prodaju nekretnina a da nisu obavestile NKOSK o docnji klijenta, kako bi NKOSK, iz plaćene premije osiguranja, podmirio zaostale uplate dužnika. Podsećamo na odgovor  koji smo nedavno dobili od NKOSK-a:

Na koji način osiguranje kod NKOSK-a smanjuje rizik banci , šta se tačno dešava sa osiguranjem u slučaju da korisnik kredita prestane sa otplatom kredita i da li NKOSK preuzima na sebe otplatu, delimično, i u kom procentu, tj kako tačno to funkcioniše?

Ugovorom koji je NKOSK zaključila sa bankom je predviđeno da, u slučaju da korisnik prestane sa otplatom kredita i banka otkaže ugovor o kreditu, Nacionalna korporacija isplaćuje sve dospele anuitete do momenta otkaza ugovora i nastavlja sa otplatom anuiteta po dospelom kreditu do prodaje nepokretnosti na kojoj je upisana hipoteka.

Banka je u obavezi da dok Korporacija plaća anuiete preduzima radnje u cilju prodaje nepokretnosti bez odlaganja. Nakon prodaje nepokretnosti vrši se raspodela sredstava ostvarenih prodajom i u slučaju da ostvarena cena nije dovoljna da pokrije potraživanje banke, Korporacija pokriva banci 75 % eventualnog neto gubitka.

Dakle, imamo slučaj u kom je banka krenula u prodaju dužnikovog stana, objavila prodaju na svom sajtu, a da pritom o docnji nije obavestila NKOSK. Klijent jeste bio u zaostatku, ukupno oko 4 meseca prošle godine, banka je slala opomene, ali je klijent nakon toga uspeo da vrati kompletan iznos duga I čak bude “u plusu”, da bi nakon toga saznao da banka ipak prodaje njegov stan.

Na naše pitanje da li je banka u obavezi da kontaktira NKOSK u slučaju da klijent kasni sa ratama,dobili smo odgovor:

Banka je u obavezi da, dok Korporacija plaća anuitete preduzima radnje u cilju prodaje nepokretnosti, bez odlaganja. Dakle, obraćanje banke Nacionalnoj korporaciji i plaćanje anuiteta od strane Nacionalne korporacije ne znači da se obustavlja postupak prinudne prodaje nepokretnosti pod hipotekom. Nacionalna korporacija osigurava potraživanje banke, na osnovu Ugovora sa bankom i obaveza plaćanja premije osiguranja je na banci.

Banke, u praksi, trošak osiguranja prenose na korisnike kredita, na šta Korporacija nije u mogućnosti da utiče. Zahvaljujući osiguranju kod Nacionalne korporacije, banke su u mogućnosti da korisnicima ponude niže kamatne stope. Naglašavamo da je Nacionalna korporacija u neposrednom ugovornom odnosu samo sa bankama, ne i sa korisnicima kredita. Neposrednu korist od osiguranja ima Banka, kojoj Nacionalna korporacija isplaćuje anuitete u slučaju dospelosti kredita. Posrednu korist od osiguranja imaju korisnici kredita, kroz snižavanje kamatne stope.

Na naše ponovno insistiranje da nam jasno i precizno odgovore na postavljeno pitanje nisu odgovorili, a mi smo, u skladu sa Zakonom
o pristupu informacijama od javnog značaja, postavili još par pitanja na koje smo dobili odgovore, o čemu ćemo u nekom od sledećih tekstova.