Da li ste znali?

Da li ste znali da su premije osiguranja kredita kod NKOSK-a, za stambene kredite u CHF valuti bile veće od premija osiguranja koje su plaćali podnosioci zahteva za kredite u evrima?

Da li ste, prilikom podnošenja zahteva za stambeni kredit i plaćanja premije osiguranja NKOSK-u, znali da će se NKOSK u otplatu vašeg dugovanja uključiti tek kad banka krene u prodaju vašeg stana, a ne u periodu docnje dok još nije došlo do raskida ugovora između klijenta i banke? Zašto onda NKOSK plaća banci anuitete koji u sebi sadrže redovnu kamatu, kada je već ceo kredit dospeo na naplatu i kada banka na ceo dug obračunava zateznu kamatu? Nije li to duplo kamaćenje i neosnovano obogaćenje?

Da li ste znali, da je Ugovorom između banke i NKOSK-a predviđena opcija raskida polise ako banka izvrši promenu uslova u kreditu (npr. poveća kamatu), kao i u slučaju da dođe do promene “poslovne politike” banke, a da o tome NKOSK ne bude obaveštena? Zašto NKOSK nije reagovao u tim slučajevima kada je jasno da su banke takvim svojim potezima povećale rizik nemogućnosti redovne otplate kredita? Zašto NKOSK nije reagovao da zaštiti, kako interes Korporacije, tako i interes klijenata?

Da li ste znali, da je Ugovorom između banke i NKOSK-a predviđeno da se premija osiguranja i jednokratna naknada od 30 eur NKOSK-u plaćaju po srednjem kursu NBS-a, a da su neke banke tu istu premiju i naknadu od korisnika naplaćivale po svom prodajnom kursu, te se na taj način bogatile na račun klijenata?

I na kraju, kako uopšte znate da je Vaš kredit osiguran u NKOSK-u?

Neka od ovih pitanja smo prosledili NKOSK-u, pa kad nam odgovore, objavićemo sve na našem sajtu.