Još jedna presuda!

Još jedna presuda u korist klijenta, našeg člana, po tužbi zbog jednostranog povećavanja kamate od strane EFG banke.

I ova prvostepena presuda je identična prethodnim u kojima je banci poništeno pravo jednostrane izmene kamate u skladu sa “promenama poslovne politike”.

Banka je u svojoj odbrani osporavala tužbeni zahtev tvrdnjom da su se ugovorne strane saglasile sa takvim uslovima izmene kamatne stope, ali je Sud utvrdio apsolutnom ništavu predmetnu odredbu ugovora. I u ovoj presudi su ključne povrede članova 46. (odredivost ugovorne obaveze), zatim 1065, ali i osnovna načela Zakona o obligacionim odnosima sadržana u članovima 11. i 15, koja propisuju ravnopravnost ugovornih strana i načelo jednakosti uzajamnih davanja.

Uskoro očekujemo još nekoliko presuda u našu korist, koje ćemo objaviti čim stignu.