Još malo o procenama nekretnina…

I dalje je aktuelna tema reprocene vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipotekarne zaloge banaka u Srbiji. Učestali su zahtevi banka prema korisnicima kredita da im dostave novu reprocenu vrednosti založene nepokretnosti izrađene od strane sudskog veštaka, pravdajući to zahtevom NBS. Na taj način, korisnici kredita se izlažu novom trošku u iznosu od oko 100 EUR.

Već smo objasnili da je odredbom Tačke 2, podtačke 4. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, Sl. glasnik RS, br. 94/2011, 57/2012, donete od strane NBS, kao ovlašćeni procenjivač definisan je:

a)    organ koji je nadležan za vođenje poreskog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija– UPRAVA JAVNIH
PRIHODA ili

b)    sudski veštak odgovarajuće struke, kao i pravno lice osnovano u skladu sa zakonom, za obavljanje delatnosti veštačenja

Obzirom da je uglavnom svim Ugovorima o kreditu predviđena obaveza korisnika kredita da na zahtev Banke dostavim procenu vrednosti za založenu nepokretnost, izrađenu od strane ovlašćenog procenjivača, jasno je da postoji mogućnost izbora između ova dva ovlašćena procenjivača. U tom smislu, postoji
mogućnost da se banci dostavi Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za 2012. godinu za predmetnu nepokretnost kojim je utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja – UPRAVE JAVNIH PRIHODA.

Banke koje su se u prethodnom periodu javno izjasnile da prihvataju ovu mogućnost su:

1. SOCIETE GENERALE BANKA “U Societe Ženeral banci smatramo da je dostavljanje poreskog rešenja dovoljno da se proveri podatak o vrednosti nekretnine, i za to je građanima dat rok od 30 dana. Mnoge konkurentske banke traže da se dostavi i izveštaj ovlašćenog procenitelja što je trošak od oko 100 evra, ali mi smatramo da je takav izveštaj neophodan samo ako poresko rešenje ukaže da je došlo do značajnog pada vrednosti nekretnine pod hipotekom”, ocenjuje Rebić.  Detaljnije na  http://www.krediti.rs/vesti/nova-procena-stanova-pod-hipotekom/5281/

2. UNICREDIT  BANKA  „Međutim, Narodna banka Srbije ne traži da to strikno utvrde procenitelji koje će plaćati klijenti banke, već daje i drugu mogućnost, koja je besplatna. Kako objašnjava Nikola Vuletić iz Unikredit banke, rešenje o porezu na imovinu je adekvatna zamena za ponovnu procenu nepokretnosti. Prva mogućnost je ponovna procena nepokretnosti, koju će izvršiti ovlašćeni procenitelj banke, koja kreira svakako dodatni trošak za klijenta, kaže on i dodaje da je druga mogućnost dostavljanje kopije poreskog rešenja, govorimo o poreskom rešenju poreza na imovinu građana koji se godišnje dostavlja i koji je adekvatna zamena za ponovnu procenu nepokretnosti”. Detaljnije na  http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2010&mm=06&dd=18&nav_id=439788

3. HYPO ALPE ADRIA BANKA “U pitanju su klijenti koji su uzeli kredit za nekretnine, a dopis je sastavljen na osnovu odluke NBS o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilasnih pozicija kojom je propisana redovna obaveza dostavljanja procene vrednosti nekretnine u roku od najmanje tri godine”, objašnjava Šević. “Mi smo ostavili broj kol centra za sve dodatne informacije i svako ko je pozvao telefon našeg kol centra sa sličnim upitom dobio je informaciju da se prihvata i rešenje Poreske uprave, kaže on. Detaljnije na  http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2010&mm=06&dd=18&nav_id=439788

 

Pozivamo i sve ostale banke koje prihvataju poresko rešenje da nam se jave kako bismo i njihove izjave objavili na sajtu!