Kako se banke bogate?

Osim na redovnim kamatama, banke odlično zarađuju i na nezakonitim zateznim kamatama. U nastavku je tekst o tome…

U “Sl. glasniku RS”, br. 73/2012 od 27.7.2012. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom se utvrđuje da odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (“Sl. list SRJ”, broj 9/01), u delu koji glasi: “primenom konformne metode”, nije u saglasnosti sa Ustavom i prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ustavni sud je ovu odluku doneo iz dva razloga. Prvi je da se primenom konformne metode obračuna kamate (tzv. kamata na kamatu), narušavaju neka od načela Zakona o obligacionim odnosima gde primena konformne metode dovodi do toga da novčani iznos štete poverioca premašuje stvaran iznos štete nastao zbog docnje dužnika.

Drugi razlog je taj što je Odlukom o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 45/11) propisano da Narodna banka Srbije na kredite i druge plasmane, kao i na druga potraživanja Narodne banke Srbije i na sredstva koja su kod nje deponovana obračunava kamatu proporcionalnom metodom, čime se povređuje i ustavno načelo zabrane diskriminacije po bilo kom osnovu i jednakosti pravnog položaja subjekata na tržištu propisanog odredbom člana 84. stav 1. Ustava, jer se različitim metodama kamatnog obračuna banke kao dužnici prema Narodnoj banci Srbije dovode u povoljniji pravni i ekonomski položaj u odnosu na ostale subjekte (pravna i fizička lica) kada se zadužuju kod istih banaka.

Prosto, primenom konformne metode se na iznos glavnog duga, na kraju svakog meseca pripisuje iznos kamate, pa na tako zbirni iznos opet ide zatezna kamata, čime se dužnikova obaveza uvećava suprotno Zakonu o obligacionim odnosima. Proporcionalnom metodom se izračunava mesečni iznos zatezne kamate, tako što se stopa rasta cena na malo množi uvek istom glavnicom duga, a kamate se zatim sabiraju, što zbirno daje manji iznos.

 

Primer:  Za docnju u iznosu od 100.000 rsd, za period od 1.1.2012 do 1.9.2012, po proporcionalnoj metodi ukupna kamata na dug je 9.327 rsd, dok je po konformnoj to 9.706 rsd.

 

Treba napomenuti da je navedeni primer za stope koje su propisane zakonom a da banke uglavnom koriste stope zateznih kamata koje same ugovaraju sa klijentom, suprotno Zakonu o visini stope zatezne kamate koji kaže da je ona već određena i da se ne može ugovarati. Drugi problem je taj što banke svoje, znatno veće stope primenjuju na docnje kod kredita koji su indeksirani u EUR ili CHF valuti, što takođe nije dozvoljeno i omogućava bankama dodatno bogaćenje.

 

Primer: za docnju od 1.000 eur, banka koja nezakonito obračunava zateznu kamatu od 0,5% dnevno, za period od 1.1.2012 do 1.9.2012 naplatiće iznos od 2.377 eur po konformnoj metodi ili 1.220 eur po proporcionalnoj. Razlika je očigledna, uzimajući u obzir da bi primenom Zakona o visini stope zatezne kamate, gde se dug pretvara u dinare, banka u istom primeru mogla da naplati “samo” oko 10.000 rsd!?

 

Postavlja se pitanje zašto NBS toleriše ovakav vid ugovaranja zatezne kamate i zašto se do sada čekalo sa ukidanjem primene obračuna “kamata na kamatu” kada je u Zakonu o obligacionim odnosima jasno definisano da se ona ne može koristiti kao i da se zatezna kamata ne može ugovarati, što primeri sudske prakse jasno potvrđuju.