Ovo su novi Aneksi Alpha banke

Na zahtev velikog broja korisnika kredita Alpha banke, postavljamo primere novih Aneksa koje banka nudi na potpisivanje.

Aneksi su na sledećim linkovima:

https://docs.google.com/document/d/1gnv3GBTuP70Zi-aizjrWjgTy5wniu1SFUPZq5IHaefs/edit

https://docs.google.com/document/d/1Kw-_aFh7L3vXWOKbvXWI69Fei1hayAwMHsojx8z42NU/edit

 

Postoje razlozi za i protiv potpisivanja najnovijeg Aneksa koje je većina članova ovih dana dobila. Suština je da smo postigli glavni cilj – da se briše reč „ponderisani“ iz ugovora za članove sa ponderisanim euriborom, kao i član 3.4, odnosno briše član 3. stav 8 u ugovorima bez pondera. Međutim ostalo je još par  nepravilnosti za koje svako treba da proceni da li treba istrajati na ispravci i ovih detalja ili prihvatiti tekst u ponuđenom obliku.

Sporni detalji su:

1.      U anuitetu za april, čiju je UKUPNU visinu ispravno odredila, Alpha banka je umanjila glavnicu a povećala kamatu čime je korisnike oštetila zbog nedovoljnog smanjenja glavnice preostale za naplatu. To će rezultovati blagim uvećanjem anuiteta u narednim kvartalima

2.      Iznos koji je Banka vratila članovima 27.04.2012. ne možemo proveriti – da li je to pravi iznos štete, jer nema obračuna kako se dotih iznosa došlo, niti znamo da li je obračunata zakonska zatezna kamata.

3.      U tekstu Aneksa za ponderisane, piše da se briše reč „ponderisani“ u članovima 3.2, 3.3 i 3.5. Međutim ova reč postoji samo u 3.3 dok u druga dva člana stoji reč „ponderisanog“. Ova nepreciznost može možda da otvori mogućnost nejasnog tumačenja na šta se tu u stvari misli.

4.      Član 4 aneksa predviđa prenumeraciju članova u kojoj nedostaje reč respektivno na kraju rečenice da bi se tačno znalo koji član po starom postaje koji član po novom.

5.      Plan otplate  – ne delimični sa 3 reda koje Banka nudi, već kompletan.

 

Korisnici koji potpišu Aneks pre ispravke ovih stvari mnogo teže će uspeti da ih naknadno isprave.

S druge strane, ako ne potpišu Aneks nemaju u ruci dokaz da se ponder/ordev ukida (izuzev članova koji su od NBS takvo Rešenje dobili).

 

SAVET: Oni koji imaju ponderisani Euribor u ugovoru i bez konačnog odgovora NBS u njihovu korist, Aneks treba da potpišu. Ostali mogu da insistiraju na ispravci i navedenih 5 detalja jer imaju papir od NBS koji obavezuje Alpha banku da ispravi nepravilnosti.