U ime naroda!

Prvi osnovni sud u Beogradu je doneo još jednu presudu protiv banke zbog jednostranog povećavanja kamate, ovog puta protiv Pireus banke.

 

Dakle, kao i u prethodnim slučajevima, sud je utvrdio kao apsolutno ništavom odredbu ugovora po kojoj “banka zadržava pravo izmene ugovorene kamatne stope u zavisnosti od promene osnovne kamatne stope banke i poslovne politike banke”, jer se njenim tumačenjem i primenom daje ovlašćenje banci da ugovornu obavezu menja i neograničeno uvećava, što je protivno prinudnim pravnim propisima kao i članu 12 Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), koji predstavlja načelo savesnosti i poštenja.

Zanimljivo je objašnjenje advokata, koji zastupa banku, koji je pojam “poslovna politika banke” okarakterisao kao stav banke prema sopstvenom poslovanju u određenom periodu, odnosno uspehu tog poslovanja, u kom slučaju Upravni odbor banke donosi odluku da se osnovna kamatna stopa poveća. Na ovaj način banka je sopstveni poslovni rizik prevalila na klijenta, a da bi izbegla umanjenje dobiti na svojoj strani tako što je povećala maržu odlukom sopstvenog Upravnog odbora bez objektivnih kriterijuma koji bi morali biti merljivi i odredivi, te osim toga i proverivi da ne bi bilo ugroženo načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja iz člana 15 ZOO-a.

Napominjemo da se u ovom slučaju radi o iznosu više naplaćenog novca od oko 1 milion dinara te da će zatezna kamata na ovaj iznos znatno uvećati iznos novca koju će banka morati da isplati tužiocu. Ova presuda je doneta nakon dva održana ročišta.

Nastaviće se…