Pismo Zaštitniku građana!

Zbog nepostupanja po našem zahtevu za pokretanje postupka zaštite kolektivnih interesa potrošača, pokrenutim protiv Toplane u Pančevu, Efektiva se dopisom obratila Zaštitniku građana.

Podsećamo, nadležnost za postupanje po zahtevu je na Ministarstvu trgovine. Da li se u ovo ministarstvo može imati poverenja, nakon svega, zaključite iz našeg dopisa.

Udruženje Efektiva je 26.2.2021. god, kao evidentirana potrošačka organizacija pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija podnela ovom Ministarstvu preko njene pisarnice zahtev za pokretanje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača, protiv toplane u Pančevu, preciznije Javnog komunalnog preduzeća Grejanje Pančevo, a zbog primene nepravičnih ugovornih odredbi i nepoštene-nasrtljive poslovne prakse.

To je prvi takav zahtev koji je u Srbiji, na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, podnet protiv jedne toplane.

Zbog krupnih štetnih posledica koje nepravične ugovorne odredbe i nepoštena poslovna praksa ostavljaju po sve potrošače-korisnike daljinskog grejanja u Pančevu – na čijoj teritoriji JKP Grejanje Pančevo ima monopolski položaj u pružanju ove usluge –  zatražena je i privremena mera a u skladu sa članom 151 Zakona o zaštiti potrošača.

Na podneti zahtev, uprkos njegovoj hitnosti, široj društvenoj važnosti (vest o zahtevu  objavljena je u sredstvima javnog informisanja) i predloženoj privremenoj meri, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija do dana današnjeg nije odgovorilo.

Dakle, udruženju Efektiva i oštećenim potrošačima iz Pančeva nije poznato da li je zahtev odbijen ili je, na osnovu člana 148 stav 3 Zakona o zaštiti potrošača donet zaključak o pokretanju postupka zaštite kolektivnog potrošačkog interesa. Time je prekršeno njihovo pravo na pravnu zaštitu, i to kolektivnu pravnu zaštitu garantovanu Zakonom o zaštiti potrošača.

S obzirom na tesnu isprepletanost interesa lokalnih samouprava i toplana, ali i tesnu povezanost interesa samih toplana na teritoriji Srbije (udruženih u moćno interesno udruženje Toplane Srbije) koje konstantno na štetu potrošača ignorišu postojanje Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima, opravdano sumnjamo da je predmet gurnut u fioku po nečijoj urgenciji kao “politički vruć”, i da se po njemu neće postupati, jer bi njegovim usvajanjem nastupile štetne posledice po interese svih toplana u Srbiji, tj prava potrošača daljinskog grejanja morala bi početi da se poštuju. 

Naime, lokalne samouprave su osnivač JKP-a na svojoj teritoriji, a JKP su krupni punioci budžeta istih tih tih lokalnih samouprava. Mimo svih zakona Republike Srbije, zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu a kroz nezakonite odredbe odluka lokalnih samouprava na čiju sadržinu toplane imaju presudan uticaj, toplane su ustanovile sistem vezivanja potrošača za svoju uslugu kao neke vrste doživotnog izdržavanja – nevezano za to da li se usluga potrošaču pruža ili ne pruža. Potrošač, dakle, mora finansijski da izdržava toplanu, čak i kad uslugu nema, a opravdanje za to nalazi se u prevaljivanju svih mogućih i nemogućih, postojećih i nepostojećih troškova na potrošača. U slučaju JKP Grejanje Pančevo, a prema odluci lokalne samouprave, troškovi toplane su izvor profita za toplanu. 
Čak i da razlog ćutanja Ministarstva nije problem vrućeg političkog krompira, nedopustivo je da se po ovako hitnom i društveno bitnom predmetu ne postupa, tim pre što je zatražena i privremena mera.

Zahtev Ministarstvu je podnet na osnovu dokumentovanih nalaza iz knjige “Nevidljivi zakon: Neprimenjivanje propisa o zaštiti potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa pred sudovima u Beogradu i Pančevu” (Udruženje Efektiva, 2020) koju je napisao pravnik Efektive Jovan Ristić, u sklopu istraživanja u okviru projekta #EU za tebe. Besplatni elektronski primerak knjige i više podataka o projektu i sadržini knjige je ovde: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/knjiga-nevidljivi-zakon-online-za-skidanje/

Sa sadržinom ove knjige su pre pokretanja zahteva Efektive bili upoznati i Ministarstvo trgovine i Ministarstvo energetike i Ministarstvo pravde. Ministarstvo trgovine je dobilo i fizički i elektronski primerak.

Podsećamo da je zaštita potrošača ustavna kategorija, da je nepoštena poslovna praksa takođe ustavna kategorija, a da je Ministarstvo trgovine već donosilo rešenja o zaštiti kolektivnog potrošačkog interesa u kojima nalaže komunalnim preduzećima da prestanu da primenjuju nezakonite odluke skupština lokalnih samouprava kojima se krše prava potrošača, garantovana sistemskim Zakonom o zaštiti potrošača kao minimalna i neotuđiva.