Ocena ustavnosti Zakona o upisu u katastar!

Obaveštavamo javnost da smo u četvrtak 18.1.20224. godine, Ustavnom sudu predali inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“SL. glasnik RS” br. 92/2023) – Zakon o upisu.

Radi se o izmenama Zakona o upisu, koje se primenjuju od novembra prošle godine, koje su već komentarisane u javnosti, a kojima je uvedena obaveza komunikacije građana sa Katastrom, isključivo preko profesionalnih korisnika, tj advokata i geodetskih organizacija, čije usluge građani plaćaju (cca 200 evra tarifa advokata).

Inicijativu smo podneli iz sledećih Ustavnih osnova:

1. Zabrana diskriminacije – član 21 US RS

2. Pravo na jednaku pravnu zaštitu – član 36 US RS

3. Pravo na imovinu – član 58 US RS

4. Pravo na pravnu pomoć – član 67 US RS

Dakle, pred Ustavom i zakonom su svi jednaki. Svako ima pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez diskriminacije. Zabranjena je svaka diskriminacija, po bilo kom osnovu i jemči se jednaka pravna zaštita pred sudovima i drugim državnim organima. U tom smislu, obaveza Katastra je da pruži neophodnu pravnu pomoć, pravno neukim strankama, čak i da im daje pravna tumačenja. Uvođenjem posrednika i naplatom njihovog angažmana, krše se prethodno navedeni principi, čime se strankama lošijeg materijalnog položaja, uskraćuje pravo na pravnu zaštitu pred državnim organom. To znači da onaj ko ima novac, može pokušati da reši svoj problem, a ko nema, njegov problem ostaje nerešiv, što je u suprotnosti sa navedenim ustavnim odredbama.

Upravni organ ne samo da ima obavezu da neposredno komunicira sa građanima i da od njih prima pismene podneske (predloge, zahteve i sl.), već za razliku od sudova ima i jednu obavezu više: a to je da pouči  pravno neuke stranke i da vodi računa na njihova pravna neukost ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju

Ovim zakonom država zapravo pokušava da svoju odgovornost za neadekvatan odabir stručnih kadrova u RGZ katastru nepokretnosti i neefikasnost u rešavanju predmeta, prevali sa sebe na građane, što znači neuki građani koji ne mogu da se pravno izražavaju i sroče na odgovarajući način svoje zahteve su krivi za velike zaostatke u radu RGZ-a. 

Takođe, ovim zakonom se građani praktično reketiraju, jer su prinuđeni da samo zbog nerada i neznanja osoblja RGZ-a plaćaju nametnute dažbine advokatima i geodetskim organizacijama, ne bi li ostvarivali svoja prava pred katastrom nepokretnosti.

Dakle, prema takvom rešenju, građani imaju mogućnost da pred bilo kojim sudom u zemlji, nastupaju samostalno u sopstvenom interesu, dok im se takva mogućnost ukida za Katastar, već im je tu obavezan posrednik. Angažovanje advokata (ovde i posrednika) u nekom postupku je stvar izbora, nikako ne može biti nametnuto. Čak je i ova inicijativa, pred Ustavnim sudom besplatna, čime se pokazuje apsurd uvedenih izmena Zakona o upisu.

Takođe, uvedenim izmenama omogućene su promene u Katastru, nad vlasništvom nečije nekretnine, bez njegovog znanja i učešća u postupku promene, čime se krši pravo na imovinu i pravo na pravni lek, kao i pravo da o kršenju Zakona odlučuje nepristrasan sud, jer je strankama onemogućena mogućnost vođenja upravnog postupka.

Podsećamo da je navedenim izmenama ukinuta mogućnost pokretanja prekršajnog postupka protiv službenika Katastra, zbog nepoštovanja propisanih rokova za rešavanje predmeta u postupku upisa u Katastar.