Početna


Još dve za NKOSK!

U nastavku su dve nove pravnosnažne presude prema kojima su banke obavezane da vrate naplaćenu premiju osiguranja kod NKOSK, kao i troškove obrade kredita! Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Pravo operatora na otkazni rok!

Analizirajući brojne predstavke koje smo primili od potrošača, zaključili smo da postoje nedoumice u pogledu prava telekomunikacionih operatora da potrošačima koji otkazuju ugovor, rakidaju ugovor ili neće da im ugovor bude produžen, naplate naknadu na ime pružene usluge za vreme trajanja otkaznog roka. Detaljnije

Slanje opomena za dugovanja!

Često dobijamo informacije od potrošača, da trgovci, uglavnom komunalna preduzeća, angažuju advokate za pisanje opomene pred utuženje, koji istu tarifiraju u skladu sa advokatskom tarifom. Detaljnije

Isporuka kupljene robe!

Pandemija korona virusa, ali i sami savremeni trendovi i nove mogućnosti, menjaju navike potrošača, pa internet kupovina preuzima sve značajniju ulogu i u Srbiji. Međutim, česte su primedbe potrošača na netransparetno ponašanje trgovaca, koje se odnosi na način isporuke kupljene robe. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands